BJERG ARKI­TEK­TUR SØKER NORSK ARKI­TEKT TIL OSLO-AVDELINGEN

I forbin­delse med utvi­delse av vår norske avde­ling, søker vi norsk­ta­lende arki­tekt med mini­mum 5 års erfa­ring, samt med nett­verk og god kjenn­skap til bygge­bran­sjen i Oslo. Vi har utført prosjek­ter i Norge siden 2012, og har kontor på Skøyen. Personen vi søker etter skal arbeide selv­sten­dig og målret­tet med både oppsø­kende og prosjek­te­rende oppga­ver. Vedkom­mende vil være i daglig kontakt med vår avde­ling i Køben­havn og delta i samar­beid på tvers mellom avde­lin­gene. Om BJERG Arki­tek­tur: BJERG Arki­tek­tur former arki­tek­tur og yter rådgi­ving for klima­be­visst og bære­kraf­tig arki­tek­tur. Den grønne linje er utgangs­punkt for alle våre prosjek­ter, og vi har blant annet spesia­lis­ter innen­for følgende områder:

  • Passiv- og plusshusstandard
  • BREEAM
  • DGNB (German Sustai­nable Buil­ding Councils)
  • CLT (Cross Lami­nated Timber)
  • LCC (Life Cycle Cost)

BJERG Arki­tek­tur er et inter­na­sjo­nalt arki­tekt­firma med en bære­kraf­tig og grønn profil, med hoved­vekt på arki­tek­tur innen­for den sosiale sektor. Vi har den grønne strek Kontakt: info@bjerg.nu med emne­fel­tet “Arki­tekt Oslo”.

Ledige jobs 1 | Bjerg Arkitektur