Center for Døvblind­hed og Høretab

RENOVERING AF BOTILBUD - DGNB SØLV

Hvornår: 

2022

Hvor:

Aalborg

Areal:

3000 m2

Bygherre:

Region Nordjylland

Center for Døvblind­hed og Høre­tab i Aalborg trængte til at få opda­te­ret deres bygnin­ger. I samar­bejde med entre­pre­nør Arne Ander­sen har vi stået for nye tilbyg­nin­ger og en omfat­tende renove­ring af lejlig­he­der og servi­ce­fa­ci­li­te­ter. Bruge­ren har været i centrum i hele proces­sen, så de opda­te­rede rammer passer til deres speci­fikke behov. Det gælder både inde- og udearealerne.
Bygge­riet er certi­fi­ce­ret til DGNB Sølv. Det har været muligt ved bl.a. at have et særligt fokus på bruge­rens tilgæn­ge­lig­hed for at gøre dem mere selv­hjul­pne og selv­stæn­dige. Ved at sikre tilgæn­ge­lig­he­den i bygnin­gerne skabes der også grobund for soci­ale rela­tio­ner mellem beboerne.

Center for Døvblindhed og Høretab 1 | Bjerg Arkitektur
Center for Døvblindhed og Høretab 3 | Bjerg Arkitektur
Center for Døvblindhed og Høretab 5 | Bjerg Arkitektur