Mateusz Szymon Płoszaj-Mazurek

Mateusz arbej­der som arki­tekt, der er speci­a­li­se­ret i bære­dyg­tig­hed, økologi og ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet. På Bjerg Arki­tek­tur Polska er han ansvar­lig for energi, bære­dyg­tig­hed og økolo­gi­ske analy­ser for igang­væ­rende projek­ter. Han har arbej­det på projek­tet Namysłów Kinder­g­ar­ten – første passive og aktive bygning i Polen.

Han er uddan­net fra Aalborg Univer­si­tet, Arki­tekt­sko­len i Danmark og Warszawa Univer­si­tet for Tekno­logi, Arki­tek­turaf­de­ling i Polen. I øjeblik­ket forføl­ger han ph.d. i Warszawa Univer­sity of Tech­no­logy, der beskæf­ti­ger sig med emnet inte­gre­ret designproces.

Mateusz er et trænet passivt hus desig­ner. Han har også opnået præmier i forskel­lige arki­tek­to­ni­ske konkur­ren­cer. Han har erfa­ring med arbejde og skole fra både Polen og Danmark og håber at skabe flere mulig­he­der for samar­bejde mellem landene.