BRAN­D­RÅ­D­GIV­NING HOS BJERG 

Brandrådgivning 1 | Bjerg Arkitektur

Vi har et stærkt team af certi­fi­ce­rede bran­d­rå­d­gi­vere, der kan sikre, at dit byggeri lever op til de gældende brand­krav. Vi tilby­der bran­d­rå­d­giv­ning i Nord­jyl­land til alle typer af bygge­pro­jek­ter – både nybyg og renovering. 

Beredskabet har de seneste år øget deres kontrol af brandsikkerheden i forbindelse med den nyeste bekendtgørelse. Flere bygningsejere har enten allerede haft brandsyn og dermed måske fået påbud fra beredskabet, eller er på vej til at få besøg fra beredskabet. Derfor er det en rigtig god idé at være sikker på, at I har et tilstrækkeligt brandsikkerhedsniveau.
Vi hjælper både private, offentlige, erhverv og rådgivningsvirksomheder med undersøgelse og dokumentation af brandsikkerhed.

HVAD KAN VI TILBYDE? 

Vidste du, at det er lovkrav at have tilknyt­tet en certi­fi­ce­ret bran­d­rå­dig­ver på langt de fleste bygge­pro­jek­ter? Vi kan tilbyde bran­d­rå­d­giv­ning på både store og små projek­ter, og både som en del af en total­rå­d­giv­ning eller som en selv­stæn­dig ydelse.

Det inde­bæ­rer en række brand­tek­ni­ske ydel­ser – blandt andet udar­bej­delse af:

  • brand­stra­tegi og brand­do­ku­men­ta­tion i BK2 (brand­klasse 2) i forbin­delse med ansøg­ning om byggetilladelse.
  • brand- og evaku­e­rings­pla­ner samt plads­for­de­lings­pla­ner, der viser den brand­mæs­sige opde­ling, flugt­veje og slukningsudstyr.
  • drifts‑, kontrol- og vedli­ge­hol­del­ses­pla­ner (DKV), der sikrer, at brand­sik­ker­he­den opret­hol­des i hele bygnin­gens levetid.
Brandrådgivning 3 | Bjerg Arkitektur

HVOR­FOR VÆLGE OS?

Brandrådgivning 5 | Bjerg Arkitektur

KONKUR­REN­CE­DYG­TIGE
Vi tilby­der gratis og ufor­plig­tende vurde­ring af dit bygge­pro­jekt og et konkur­ren­ce­dyg­tigt tilbud på brandrådgivning.

EFFEK­TIV OG LIGE­TIL PROCES
Vi gør det kompli­ce­rede simpelt, så proces­sen er lige­til for kunden. Vi sørger også altid for at være up to date med de nyeste regler på området.

HELHEDSORIENTERET TILGANG
Vi arbejder tæt sammen med vores arkitekter og bygningskonstruktører, så vi kan skabe løsninger, der både er brandsikre, funktionelle og æstetiske

TILPASSET LØSNINGER
Vi har mere end 20 års erfaring med brandrådgivning og er derfor også dygtige til at udarbejde løsninger, der er tilpasset det enkelte projekt.

KONTAKT OS I DAG 

Hvis du har brug for profes­sio­nel bran­d­rå­d­giv­ning til dit bygge­pro­jekt, så kontakt os i dag.
Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning. Jo hurti­gere vi snak­ker sammen, jo nemmere og billi­gere bliver processen.

Kontakt vores bran­d­eks­per­ter Ole eller Lasse herunder. 

Brandrådgivning 7 | Bjerg Arkitektur

Ole Peder­sen

+45 61 73 54 54

op@bjerg.nu

Brandrådgivning 9 | Bjerg Arkitektur

Lasse Rosen­stand Gram

+45 31 67 17 63

lrg@bjerg.nu