HJØR­RING BYMIDTE / P. NØRKJÆRS PLADS

SPÆNDENDE BYRUM

Hvornår: 

1989

Hvor:

Hjørring

Areal:

15000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

P. Nørkjærs Plads på 1600 m² blev indviet 5. juni 1989. Plad­sen er marke­ret med en stor farve­strå­lende portal af glase­rede kakler. Lokkes man inden­for af porta­len, åbner der sig et over­ra­skende byrum i hjer­tet af Hjør­ring. Et rum og en plads drama­tisk isce­ne­sat af kunst­ne­ren Bjørn Nørgaard, der henle­der tankerne på et stort Gesamt­kunst­værk af Wagner­ske dimensioner. 

Nørkjær Plads modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 1990 med begrun­del­sen “Bygge­riet frem­hæ­ves for et højt ambi­tions­ni­veau og en fin udnyt­telse af grun­den. Bebyg­gel­sen præges især af det overdå­digt udfor­mede skul­p­tu­ran­læg i gården, som har tilført Hjør­ring bymidte en helt usæd­van­lig attrak­tion. Den arki­tek­to­ni­ske udform­ning er i tidens form­s­prog, og hele anlæg­get er et sjæl­dent eksem­pel på samar­bejde mellem arki­tekt og billed­hug­ger. Spring­vands­an­læg­gets gennem­førte belys­ning gør et besøg om afte­nen til en meget smuk oplevelse”.

Nybyg­ge­riet indram­mer plad­sen og vand­kun­sten. Om afte­nen tændes et strå­lende violet bånd, der løber i bygge­ri­ets linjer, lige­som vand­kun­sten bades i lys. Bjørn Nørgaards kunst­værk er en meget omfat­tende isce­ne­sæt­telse med myto­lo­gi­ske refe­ren­cer samt histo­ri­ske og geome­tri­ske grundformer.

HJØRRING BYMIDTE / P. NØRKJÆRS PLADS 1 | Bjerg Arkitektur

Plad­sen har navn efter Peter Nørkjær, der økono­misk gjorde projek­tet muligt. Peter Nørkjær var en af Hjør­rings aller­før­ste bilfor­hand­lere. Han star­tede som beslags­med med lære­plads hos smeden i Try i begyn­del­sen af århund­re­det og slut­tede som bilfor­hand­ler med en blom­strende virk­som­hed i Hjørring. 

Nørkjær samlede før sin død sin formue i en fond, og hans sønner har med fondens dona­tion villet minde deres far. Det store projekt er altså opstået helt og holdent på privat initi­a­tiv – uden aktiv delta­gelse fra kommu­nen, hver­ken idémæs­sigt eller økonomisk.

HJØRRING BYMIDTE / P. NØRKJÆRS PLADS 3 | Bjerg Arkitektur
HJØRRING BYMIDTE / P. NØRKJÆRS PLADS 5 | Bjerg Arkitektur
HJØRRING BYMIDTE / P. NØRKJÆRS PLADS 7 | Bjerg Arkitektur