Hareskov børne­hus

ENERGIKLASSE 2020

Hvornår: 

2019

Hvor:

Hareskovby

Areal:

900 m2

Bygherre:

Furesø Kommune

Land­ska­bet danner rammen for lave­ner­gibør­ne­hu­set. I desig­net er der fokus på et helheds­ind­tryk, i samspil­let mellem huset og natu­ren. Børne­hu­sets design, place­ring og form­giv­ning, der nærmest favner land­ska­bet, har været med udgangs­punkt i at bevare alle træer på den i alt 3.953 kvm store grund.

Bygnin­gen på 918 kvm huser op mod 100 vugge­stue- og børne­ha­vebørn, som bl.a. har adgang til udekøk­ken, over­dæk­ket ekspe­ri­men­ta­rium, driv­hus og amfiteater.

Børne­hu­set over­hol­der 2020 ener­giram­men, og har derfor et lavt varme­be­hov, der mini­me­rer driftsudgifterne.

Hareskov børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

ROBUST BYGGERI

Bygnin­gens samlede volu­men er rent visu­elt opdelt ved knæk og brud i hoved­for­men, der omkran­ses af grun­dens træer, hvor legende indspil og den lille skala for børn opstår.

På faca­derne er der prio­ri­te­ret natur­lige og robu­ste mate­ri­a­ler, som tåler aktivt brug. Faca­dens opbyg­ning i mursten er inspi­re­ret af og indskri­ver sig rent arki­tek­to­nisk i det omkring­lig­gende villakvar­ter, og det grønne tag under­stre­ger bygge­ri­ets form­s­prog, hvor over­gan­gen mellem ude og inde udvi­skes. På det udven­dige skur, udekøk­ken og ligge­hal er der anvendt trælameller.

Udover solcel­ler, grønne tage og et intel­li­gent venti­la­tions­an­læg er dags­lys en vigtig del af det ener­gi­ef­fek­tive design. Via store vindu­es­par­tier og oven­lysvin­duer udnyt­tes solens varme.

Projek­tet er lavet i samar­bejde med Lund & Staun, Slot­h­Møl­ler Inge­ni­ø­rer og IN’BY Landskabsarkitekter.

Hareskov børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Hareskov børnehus 5 | Bjerg Arkitektur