Haresko­vby børnehus

ENERGIKLASSE 2020

Hvornår: 

2019

Hvor:

Hareskovby

Areal:

9000 m2

Bygherre:

Furesø Kommune

Landskabet danner rammen for lavenergibørnehuset. I designet er der fokus på et helhedsindtryk, i samspillet mellem huset og naturen. Børnehusets design, placering og formgivning, der nærmest favner landskabet, har været med udgangspunkt i at bevare alle træer på den i alt 3.953 kvm store grund.

Bygningen på 918 kvm huser op mod 100 vuggestue- og børnehavebørn, som bl.a. har adgang til udekøkken, overdækket eksperimentarium, drivhus og amfiteater.

Børnehuset overholder 2020 energirammen, og har derfor et meget lavt varmebehov, der minimerer driftsudgifterne til varme.

Hareskovby børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

ROBUST BYGGERI

Bygnin­gens samlede volu­men er rent visu­elt opdelt ved knæk og brud i hoved­for­men, der omkran­ses af grun­dens træer, hvor legende indspil og den lille skala for børn opstår.

På faca­derne er der prio­ri­te­ret natur­lige og robu­ste mate­ri­a­ler, som tåler aktivt brug. Faca­dens opbyg­ning i mursten er inspi­re­ret af og indskri­ver sig rent arki­tek­to­nisk i det omkring­lig­gende villakvar­ter, og det grønne tag under­stre­ger bygge­ri­ets form­s­prog, hvor over­gan­gen mellem ude og inde udvi­skes. På det udven­dige skur, udekøk­ken og ligge­hal er der anvendt trælameller.

Udover solcel­ler, grønne tage og et intel­li­gent venti­la­tions­an­læg er dags­lys en vigtig del af det ener­gi­ef­fek­tive design. Via store vindu­es­par­tier og oven­lysvin­duer udnyt­tes solens varme.

Projek­tet er lavet i samar­bejde med Lund & Staun, Slot­h­Møl­ler Inge­ni­ø­rer og IN’BY Landskabsarkitekter.

Hareskovby børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Hareskovby børnehus 5 | Bjerg Arkitektur