BJERG PÅ UIA

På det sene­ste har vi tegnet på et vildt spæn­dende projekt; en pavil­lon til Saint-Gobain Denmark, der delta­ger på messen til UIA. 

Vi har arbej­det intenst med, hvor­dan man kan demon­strere otte meget forskel­lige mate­ri­a­ler i én sammen­hæn­gende udstilling. 

Resul­ta­tet er en pavil­lon med en fortæl­ling om at mind­ske CO2-aftryk­ket, tænke cirku­lært og fremme hensigts­mæs­sig biodi­ver­si­tet i bygge­bran­chen – uden at gå på kompro­mis med menne­skers triv­sel og sikkerhed.

Pavil­lo­nen er bygget op af et modul­sy­stem, så de skaler­bare dele­le­men­ter senere kan blive brugt i andre sammen­hænge. Med kig fra flere sider skaber vi trans­pa­rens og åbenhed.

BJERG PÅ UIA 1 | Bjerg Arkitektur


Fire vægge danner et atrium, hvor man omrin­get af natu­ren kan finde ro for en stund og nyde den særlige stem­ning, som man også finder i uberørte skove. Atri­um­met repræ­sen­te­rer både vores dyre­bare biore­s­sour­cer, som vi skal bruge med omtanke, og bygge­sek­to­rens ansvar for at passe på biodiversiteten 

Og sidst, men slet ikke mindst kan man ved pavil­lo­nen blive klogere på ‘Fjor­dud­sig­ten’ med det ekstra­or­di­nære lave CO2-aftryk, og se en mockup af en yder­væg fra projektet.

Hvis du er på UIA, så gå efter pavil­lo­nen med det store træ i midten og fugle­fløjt – nærmere bestemt hal 2, stand C‑022. Vi lover, det er et besøg værd.