GLÆDE­LIG JUL OG GRØNT NYTÅR

2022 lakker mod enden, og vi ser hos BJERG tilbage på et år med flere højdepunkter.

Alt fra indvi­el­ser, første spadestik og nye projek­ter til ny hjem­meside og flotte priser.

Vi har været en del af mange spæn­dende og nyska­bende projek­ter, som i 2022 mere end nogen­sinde før har været styret af en energi- og klima­dags­or­den. Og det er vi glade for! For her ople­ver vi, at vi gør en posi­tiv forskel. F.eks. med vores almene bolig­byg­geri med et CO2-aftryk på kun 3,1 kg. CO2/m2/år. 

I 2022 kunne vi fejre BJERGs 35 års fødsels­dag, og efter alle år på samme kontor flyt­tede vi også i nye flotte loka­ler i Hjør­ring. Det var også året, hvor vi ende­lig kunne tage på en længe ventet studi­e­tur til Oslo og sammen nørde det, vi bræn­der for. Og apro­pos “nørde” –  så er vi også ret stolte af vores lille interne “forsk­nings­af­de­ling”, der i løbet af året har givet os og bran­chen ny viden inden for klima­ven­lig arkitektur. 

Året er også gået med at teste, lære og dygtig­gøre os endnu mere inden for “grøn doku­men­ta­tion”. Flere af vores medar­bej­dere er blevet efter­ud­dan­net i Svane­mær­ket byggeri, LCA og DGNB.

TAK for et rigtig spæn­dende år til bygher­rer og samar­bejds­part­nere, der får projek­terne til at gå op i en højere enhed. 

Sidst men slet ikke mindst skal lyde et rungende tak til alle vores dygtige kolle­gaer i BJERG, der hver dag gør det spæn­dende, sjovt og inspi­re­rede at gå på arbejde.

Vi ønsker alle en dejlig jul og rigtig godt (og grønt) nytår!

…Selv ser vi frem til et nyt år, hvor vi vil knokle videre med at nedbringe CO2-udled­ning i byggeriet. 

Mange varme jule­hils­ner fra
BJERG