HELHEDS­PLAN FOR 28.000 M2 GRUND VED OSLO VUNDET

Vi er utro­ligt stolte af at vi har vundet en indbudt konkur­rence om at udvikle en helheds­plan for bære­dyg­tige boli­ger på det 28.000 m² store site omkring ’Godt­haab’- et af Norges stør­ste reha­bi­li­te­rings­cen­tre. ”Vi glæder os utro­ligt meget til projek­tet, der bygger på alle de bære­dyg­tig­heds-prin­cip­per, som BJERG Arki­tek­tur har arbej­det med i rigtigt mange år” fortæl­ler Kjeld Bjerg.

BJERG Arki­tek­tur har tegnet flere bære­dyg­tige projek­ter i Norge
”BJERG Arki­tek­tur har tilste­de­væ­relse i Oslo, og igen­nem de sene­ste år har vi tegnet en række bygge­rier i Norge – især bære­dyg­tige dagin­sti­tu­tio­ner. Men vi har også meget erfa­ring med soci­ale bolig­pro­jek­ter – dog mest fra Danmark, og derfor er vi ekstra begej­strede for et projekt i Norge, hvor der netop er et stærkt fokus på at opbygge soci­ale rela­tio­ner i et bolig­om­råde”, fortæl­ler Kjeld Bjerg.

Et mang­fol­digt fælles­skab, der er mere end et hjem
Målet med projek­tet er at give bebo­erne en stærk tilknyt­ning til et nyt loka­l­om­råde, der emmer af landsby og fælles­skab. Det nye bolig­om­råde skal føles som mere end et hjem for de nye tilflyt­tere. Mulig­he­den for at benytte Godt­haabs tilbud og akti­vi­te­ter, og samti­dig skabe nye rela­tio­ner på tværs af gene­ra­tio­ner, skal være med til at mind­ske ensom­hed og øge livskva­li­te­ten for bebo­erne i et mang­fol­digt og levende lokalsamfund.

Godt­haab – et nyt, levende lokal­sam­fund
Bag konkur­ren­cen står nonpro­fit orga­ni­sa­tio­nen ’Godt­haab Helse og Reha­bi­li­te­ring’, der ønsker at skabe et lokal­sam­fund med et stærkt nabo­skab, der kan tiltrække nye tilflyt­tere og højne bevidst­he­den om det histo­ri­ske reha­bi­li­te­rings­cen­ters tilbud og sund­heds­frem­mende aktiviteter.

Orga­ni­sa­tio­nens begrun­delse for valget af BJERG Arki­tek­tur lyder bl.a.: ”BJERG Arki­tek­tur udmær­kede sig mest posi­tivt. De har leve­ret et enga­ge­ret, holi­stisk koncept, der binder boli­ger, omgi­vel­ser og Godt­haab sammen. BJERG Arki­tek­tur var den af ​​delta­gerne, der viste bedst forstå­else for opgaven.”

Lave­nergi boli­ger opført i træ
På den naturs­kønne grund opfø­res mere en række bære­dyg­tige boli­ger i træ. Boli­gerne desig­nes som lave­ner­gibyg­geri og orga­ni­se­res som en vari­e­ret blan­ding af punk­t­huse, etage­bo­li­ger og række­hus i klyn­ger omkring det histo­ri­ske reha­bi­li­te­rings­cen­ter fra 1918. De forskel­lige bygnings­typo­lo­gier skal tiltrække både ældre, etab­le­rede fami­lier og helt unge med brug for en over­kom­me­lig bolig – dog med en over­vægt af boli­ger målret­tet ældre og seniorer.

HELHEDSPLAN FOR 28.000 M2 GRUND VED OSLO VUNDET 1 | Bjerg Arkitektur

Områ­dets sti- og løjpe­sy­stem giver rum for nye møder
Bygnin­gerne er alle orien­te­ret mod det ikoni­ske center – og på den skrå­nende grund bygges, så alle nye tilflyt­tere kan nyde den flotte udsigt fra deres bolig. Natu­ren invi­te­res helt tæt på boli­gerne og skaber en forbin­delse mellem det nye Godt­haab og den oprin­de­lige natur. Grun­den ligger centralt ift. rekre­a­tive områ­der, og mange af områ­dets natur­lige stifor­bin­del­ser kryd­ser og skaber mulig­he­den for ufor­melle møder.

Mads Bjerg, desig­nansvar­lig arki­tekt på konkur­ren­cen, er især begej­stret for projek­tets evne til at skabe nye møder på tværs:
”Det er et speci­elt site med et eksi­ste­rende sti- og løjpe­sy­stem, som bliver flit­tigt brugt af turi­ster og folk i loka­l­om­rå­det. I helheds­pla­nen bruger vi stisy­ste­met aktivt til at binde områ­det sammen og som et sted, hvor centrets gæster kan genop­træne, bebo­erne kan nyde den smukke, nære natur, og der kan opstå nye møder med turi­ster og folk fra loka­l­om­rå­det. Det er fasci­ne­rede, at en natur­lig del af områ­det både kan bruges funk­tio­nelt til genop­træ­ning men også soci­alt til at styrke fælles­ska­bet – ikke bare mellem bebo­erne men også mellem gæster, turi­ster og de lokale.”

HELHEDSPLAN FOR 28.000 M2 GRUND VED OSLO VUNDET 3 | Bjerg Arkitektur

Fælles­ska­ber og nabo­skab under­støt­tes både ude og inde
Helheds­pla­nen er desig­net så fælles­ska­ber og et stærkt nabo­skab tænkes ind i alle lag og under­støt­tes – fx med bebo­er­ret­tede fælles­fa­ci­li­te­ter som tagha­ver oppe på etagerne. Uden­dørs etab­le­res fælles­ha­ver internt i klyn­gerne – og centralt på grun­den anlæg­ges en større have, der funge­rer som et uden­dørs samlings­punkt. Her skal sanse­ha­ver og nytte­ha­ver med små nicher til at tage et hvil, enga­gere bebo­erne og lokal­sam­fun­det. Og fra en ny udsigts­plads umid­del­bart foran den histo­ri­ske bygning kan bebo­ere, turi­ster og besø­gende på Godt­haab nyde udsig­ten med en kop kaffe fra Godt­haabs café.

Bære­dyg­tigt på alle para­me­tre
Både social, miljø­mæs­sig og økono­misk bære­dyg­tig­hed er tænkt ind fra projekt­start. Boli­gerne opfø­res i bære­dyg­tige mate­ri­a­ler og desig­nes som lave­nergi-bygge­rier med udgangs­punkt i passiv­hus-prin­cip­per. Her er der fx fokus på at orien­tere vinduer efter solen, der bruges som kilde til opvarm­ning. Den soci­ale bære­dyg­tig­hed udtryk­kes ved et godt inde­klima med velvære, maksi­malt dags­lys, mange fælles­skabs­fa­ci­li­te­ter, der højner livskva­li­te­ten, og boli­ger hvor gene­ra­tio­ner mødes på tværs. Projek­tet er også økono­misk bære­dyg­tigt, da arki­tek­tu­ren er effek­tiv og ratio­nel at bygge. Projek­tets boli­ger opfø­res som modul­løs­nin­ger, der kan sættes sammen på forskel­lige måder. Samti­dig har projek­tet en opti­mal totalø­ko­nomi – bl.a. pga. lave driftsomkostninger.

BJERG Arki­tek­tur har desig­net arki­tek­tur og land­skab, Chri­stian Falke­naas er bygher­re­rå­d­gi­ver og projek­t­ud­vik­ler, og IN’BY er lokal samar­bejds­part­ner i Oslo.