FJOR­DUD­SIG­TEN PÅ FORSIDEN

“Vi kan reelt bygge langt mere ener­gi­rig­tigt og grønt, end selv de nuvæ­rende regler foreskriver.”

I maga­si­net “Klima­krav i bygge­riet” af Lici­ta­tio­nen deler vi vores erfa­ring med at følge den grønne omstil­ling i bran­chen – og ikke mindst hvor­dan vi er på forkant.

Vi vil ikke bare sikre, at bygherre kommer i mål med de nye krav, men også hjælpe dem med at se poten­ti­a­let i at gøre lidt ekstra.

Det almene bolig­byg­geri Fjor­dud­sig­ten bliver brugt som eksem­pel. Boli­ger­nes CO2-udled­ning er 74 pct. mindre end bygnings­reg­le­men­tets nye krav i 2023. Der er tale om huse, som via gennemtænkt design og sole­nergi reelt produ­ce­rer mere energi, end de forbru­ger. Det og andre fakto­rer gør, at klima­regn­ska­bet for huse­nes livs­cy­klus bliver opti­me­ret. ”Hvis vi skal knække CO2-kurven, er en afgø­rende løsning at få ener­gi­for­bru­get i husene til noget nær nul. Det gør vi bl.a. ved at bruge mere isole­ring, end regle­men­tet kræ- ver,” fortæl­ler vores arki­tekt Søren Dietz til Licitationen. 

Læs hele artik­len her. 

FJORDUDSIGTEN PÅ FORSIDEN 1 | Bjerg Arkitektur