BJERGS DESIGN­PRIN­CIP­PER

Hos BJERG arbej­der vi med seks design­prin­cip­per, der tænkes ind i alt, vi laver. Bliv klogere på dem herunder. 

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 1 | Bjerg Arkitektur

ORIEN­TE­RING AF BYGNING – UDNYT SOLENS ENERGI

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 3 | Bjerg Arkitektur

Vi tænker smart fra start ved at orien­tere bygnin­gens primære rum og stør­ste­delen af vindu­es­par­ti­erne mod syd. Her indtæn­kes løsnin­ger, der beskyt­ter mod over­tem­pe­ra­tur om somme­ren, men sikrer udnyt­telse af solens natur­lige varme om vinteren.

På den måde udnyt­ter vi den natur­lige varme fra solen mest muligt, og brugerne får: 

 • et opti­malt dags­lys­ni­veau og ‑kvali­tet.
 • billi­gere ener­gi­reg­nin­ger fordi der ikke er samme behov for opvarm­ning og kunstig belysning. 
 • en god komfort fordi der med passive stra­te­gier desig­nes mod overtemperaturer.

BYGGE KOMPAKT – UNDGÅ UNØDIGT VARMETAB 

En kompakt bygnings­form vil sige, at vi redu­ce­rer over­fla­dea­real så vidt muligt. Deru­d­over hand­ler det om at designe effek­tivt ift. plan­løs­ning og spild­plads – uden at gå på kompro­mis med bruger­nes behov. 

Når vi bygger kompakt, får bygherre et mere:

 • klima­ven­ligt byggeri, fordi vi mini­me­rer mate­ri­a­le­brug – især tunge mate­ri­a­ler som f.eks. terræn­dæk ofte består af.
 • ener­gi­ef­fek­tivt byggeri, fordi vi redu­ce­rer varme­ta­bet og varmebehovet.
 • totalø­ko­no­misk byggeri, fordi drif­ten bliver billigere. 
BJERGS DESIGNPRINCIPPER 5 | Bjerg Arkitektur

LCA – OPTI­MER I EN GRØN­NERE RETNING 

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 7 | Bjerg Arkitektur

En af prin­cip­perne hand­ler om, at LCA-bereg­nin­ger er en natur­lig del af vores design­pro­ces­ser fra start til slut af et projekt. Det gør os bevid­ste om, hvor­dan vores valg påvir­ker projek­tets CO2-aftryk, og dermed hvor­dan vi på et oplyst og målbart grund­lag kan opti­mere i en grøn­nere retning.

En LCA hjæl­per os med at levere den bedst mulige rådgiv­ning og giver samti­dig bygherre mulig­hed for:

 • Med en LCA bliver det nemmere at kommu­ni­kere åbent om bygge­pro­jek­tets klima- og miljøpåvirkning.
 • Med en LCA kan vi hurtigt sammen­holde klimapå­virk­nin­gen af forskel­lige mate­ri­a­ler og dermed træffe infor­me­rede valg. 

NATUR­LIGT DAGS­LYS – UDNYT SOLENS LYS

Dags­lys er en vigtig del af et ener­gi­ef­fek­tivt og funk­tio­nelt design. Derfor desig­ner vi på en måde, så vi udnyt­ter solens lys mest muligt – f.eks. via store vindu­es­par­tier, oven­lysvin­duer og orien­te­ring af bygningen. 

 • Det forbed­rer dags­lyskva­li­te­ten og ‑niveauet.
 • Det styr­ker vores følelse af velvære, særligt det lys der kommer i vinter­pe­ri­o­den, hvor vi ophol­der os mere indendørs.
 • Det redu­ce­rer strøm­for­bru­get, da beho­vet for kunstigt lys minimeres.

Fra et tidligt stadie i design­pro­ces­sen laver vi dags­lys­si­mu­le­rin­ger, så vi hele tiden har en forstå­else af, hvor­dan vores øvrige design­valg påvir­ker dags­lyskva­li­te­ten, og omvendt hvor­dan dags­lys­de­sig­net har indfly­delse på æste­tik­ken og funktionaliteten. 

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 9 | Bjerg Arkitektur

VEDVA­RENDE ENERGI – UDNYT NATU­RENS KRÆFTER 

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 11 | Bjerg Arkitektur

Brug af grønne ener­gi­for­mer er også en af vores design­prin­cip­per.
Men før vi tænker på ener­gi­for­men, søger vi først og frem­mest at ener­giop­ti­mere i bygnin­gens konstruk­tion og design, så bygge­riet skal have tilført så lidt energi som muligt. Ved at ener­giop­ti­mere mind­skes den C02 der bruges i drift, og det er muligt at opnå en bedre totaløkonomi.

Med andre ord er vi altid opta­get af at redu­cere energibehovet.

Når der så skal tilfø­res energi, kigger vi altid på løsnin­ger inden­for vedva­rende energi eller over­skud­se­nergi med henblik på at udnytte vores natur­lige ressour­cer.  Vi har medar­bej­dere, der netop er speci­a­li­se­ret i energisystemer.

KLIMA­SKÆRM – DESIGN MED PASSIVE LØSNINGER 

Vi arbej­der stra­te­gisk med design af bygnin­gens klima­skærm – dvs. det, der skil­ler bygnin­gens indre og ydre. Klima­skær­men har en afgø­rende rolle i at regu­lere bygnin­gens varme, køling og lysind­fald – og i det hele taget sikre energieffektivitet. 

Vi arbej­der f.eks. stra­te­gisk med isole­ring, tykkelse på væg og place­ring af vinduer. Resultatet? 

 • Et lavere ener­gi­for­brug fordi bygnin­gen bedre kan holde på varmen.
 • Et opti­malt dags­lys­ni­veau fordi vi arbej­der målret­tet med lysindfald.
 • Et bedre inde­klima fordi vi i klima­skærm­de­sig­net mini­me­rer varme­til­før­sel om vinte­ren og sikrer solaf­skærm­ning om somme­ren – dvs. vi opnår en beha­ge­lig tempe­ra­tur året rundt.

 

BJERGS DESIGNPRINCIPPER 13 | Bjerg Arkitektur