BJERGS DESIGN­PRIN­SIP­PER

Hos BJERG arbei­der vi etter seks design­prin­sip­per som er inte­grert i alt vi gjør. Les mer om dem nedenfor. 

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 1 | Bjerg Arkitektur

BYGNINGS­ORI­EN­TE­RING – UTNYT­TER SOLENS ENERGI

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 3 | Bjerg Arkitektur

Vi tenkte smart fra star­ten av ved å orien­tere bygnin­gens hoved­rom og de fleste vindu­ene mot sør. Dette inklu­de­rer løsnin­ger som beskyt­ter mot over­opp­he­ting om sommeren, men som utnyt­ter solens natur­lige varme om vinteren.

På denne måten maksi­me­rer vi den natur­lige solvar­men, noe som kommer brukerne til gode: 

 • et opti­malt nivå og en opti­mal kvali­tet på dagslyset.
 • billi­gere energi­reg­nin­ger fordi det er mindre behov for oppvar­ming og kuns­tig belysning. 
 • et høyt komfort­nivå fordi passive stra­te­gier er utvik­let for å forhindre overoppheting.

BYGGE KOMPAKT – UNNGÅ UNØD­VEN­DIG VARMETAP 

En kompakt bygnings­form betyr at vi redu­se­rer over­flate­area­let så mye som mulig. I tillegg dreier det seg om å designe effek­tivt i forhold til plan­løs­ning og sløsing med plass – uten at det går på bekost­ning av bruker­nes behov. 

Når vi bygger kompakt, får kunden en til:

 • klimavenn­lig konstruk­sjon fordi vi mini­me­rer bruken av mate­ria­ler – spesi­elt tunge mate­ria­ler som terrasse­bord ofte består av.
 • energi­ef­fek­tive bygg fordi vi redu­se­rer varme­ta­pet og varmebehovet.
 • kost­nads­ef­fek­tiv konstruk­sjon fordi drif­ten er billigere. 
BJERGS DESIGNPRINSIPPER 5 | Bjerg Arkitektur

LCA – OPTI­MA­LI­SER I EN GRØN­NERE RETNING 

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 7 | Bjerg Arkitektur

Et av prin­sip­pene er at LCA-bereg­nin­ger er en natur­lig del av design­pro­ses­sen fra start til slutt i et prosjekt. Det gjør oss bevisste på hvor­dan valgene våre påvir­ker prosjek­tets karbon­av­trykk, og dermed hvor­dan vi kan opti­mere i en grøn­nere retning på et infor­mert og målbart grunnlag.

En LCA hjel­per oss med å gi best mulig rådgiv­ning, samti­dig som den gir kunden mulig­het til å..:

 • Med en LCA blir det enklere å kommu­ni­sere åpent om klima- og miljø­på­virk­nin­gen fra et byggeprosjekt.
 • Med en LCA kan vi raskt sammen­ligne klima­på­virk­nin­gen fra ulike mate­ria­ler og ta infor­merte valg. 

NATUR­LIG DAGS­LYS – UTNYTTE SOLENS LYS

Dags­lys er en viktig del av energi­ef­fek­tiv og funk­sjo­nell design. Derfor desig­ner vi på en måte som maksi­me­rer bruken av sollys – for eksem­pel gjen­nom store vinduer, takvin­duer og bygnin­gens orientering. 

 • Det forbed­rer kvali­te­ten og nivået på dagslyset.
 • Det øker vår følelse av velvære, spesi­elt lyset som kommer i vinter­halv­året når vi tilbrin­ger mer tid innendørs.
 • Dette redu­se­rer strøm­for­bru­ket etter­som beho­vet for kuns­tig lys minimeres.

Vi utfø­rer dags­lys­si­mu­le­rin­ger på et tidlig stadium i design­pro­ses­sen, slik at vi alltid har en forstå­else av hvor­dan andre design­valg påvir­ker dags­lyskva­li­te­ten, og hvor­dan dags­lys­de­sig­net påvir­ker este­tikk og funksjonalitet. 

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 9 | Bjerg Arkitektur

FORNY­BAR ENERGI – UTNYTT NATU­RENS KRAFT 

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 11 | Bjerg Arkitektur

Bruk av grønne energi­for­mer er også et av design­prin­sip­pene våre.
Men før vi tenker på energi­for­men, forsø­ker vi først og fremst å energi­op­ti­ma­li­sere bygnin­gens konstruk­sjon og design slik at bygnin­gen krever så lite energi som mulig. Ved å opti­ma­li­sere ener­gien redu­se­res C02-forbru­ket i drif­ten, og det er mulig å oppnå en bedre totaløkonomi.

Vi er med andre ord alltid på jakt etter å redu­sere energibehovet.

Når det gjel­der energi­for­sy­ning, ser vi alltid på forny­bare løsnin­ger eller over­skudds­energi­løs­nin­ger for å utnytte natur­res­sur­sene våre. Vi har medar­bei­dere som er spesia­lis­ter på energisystemer.

BYGNINGS­KROP­PEN – DESIGN MED PASSIVE LØSNINGER 

Vi arbei­der stra­te­gisk med utfor­min­gen av bygnings­krop­pen – det som skil­ler bygnin­gens indre og ytre. Bygnings­krop­pen spil­ler en avgjø­rende rolle i regu­le­rin­gen av bygnin­gens oppvar­ming, kjøling og belys­ning – og den gene­relle energieffektiviteten. 

Vi jobber for eksem­pel stra­te­gisk med isola­sjon, vegg­tyk­kelse og vindus­plas­se­ring. Resultatet? 

 • Lavere energi­for­bruk fordi bygnin­gen holder bedre på varmen.
 • Et opti­malt nivå av dags­lys fordi vi jobber målret­tet med lysinnfall.
 • Bedre inne­klima fordi bygnin­gens klima­skjerm mini­me­rer varme­til­skudd om vinte­ren og sørger for solskjerm­ing om sommeren – det vil si at vi oppnår en beha­ge­lig tempe­ra­tur året rundt.

 

BJERGS DESIGNPRINSIPPER 13 | Bjerg Arkitektur