BJERG Green Lab

Bære­kraf­tig arki­tek­tur er vår store motivasjonsfaktor. 

Derfor gjør vi en dyd av å være oppda­tert på områ­det. BJERG Green Lab er vår utvik­lings­av­de­ling hvor vi med utgangs­punkt i våre egne prosjek­ter under­sø­ker og stil­ler skarpt på arki­tek­tu­ren i den grønne omstilling.

Dette ruster oss til å designe bære­kraf­tig arki­tek­tur, som ikke kun lever opp til bygnings­reg­le­men­tets krav og den frivil­lige bære­dyg­tig­hets­klasse, men er enda mer ambisiøse.

Vi tror at vitens­de­ling er viktig i den grønne omstil­ling. BJERG enga­sje­rer seg i forskjel­lige nett­verk og holder oplegg om vår forsk­ning på inter­na­sjo­nale og nasjo­nale konfe­ran­ser og på utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. Dess­uten medvir­ker vi i regje­rin­gens klimapartnerskapsutvalg.

BJERG Green Lab under­sø­ger især, hvor­dan vi i vårt arbeid kan bidra til å komme i mål med det nasjo­nale poli­tiske målet om en CO2-reduk­sjon på 70% i 2030.
Under kan du lese noen av våre seneste undersøkelser. 

Vil du høre mer om våre under­sø­kel­ser eller temaer som passiv­hus, energi­ef­fek­tiv arki­tek­tur, grønne uterum eller ansvar­lige mate­riale­valg, er du velkom­men til å kontakte oss. Vi fortel­ler gjerne mer eller kommer ut og holder oplegg.

Facade af byggeri Toftebo

Studies

Passive house reno­vated 10 years of CO2e experience 

In Denmark, it has been poli­ti­cally deci­ded to reduce emis­sions from all sectors by 70% until 2030. This paper looks at whether reno­va­tion of typi­cal houses can make a contri­bu­tion to redu­cing CO2 emis­sions based on measu­red values and compa­res measu­red values with
calcu­lated values over a measu­red period over 5 years (2016–2021).

Passive and Active Cooling in 3 PH Row Houses in DK 

Climate change – is cooling needed?
Climate change means higher middle tempe­ra­tu­res also in Denmark, esp. in late spring and summer. As people expe­ri­ence higher tempe­ra­tu­res there is a growing need for user friendly summer comfort design.