Privat­livs­po­li­tik – behand­ling af persondata

Vi tager din data­be­skyt­telse alvor­ligt. Vi behand­ler person­data og har derfor vedta­get denne privat­livs­po­li­tik, der fortæl­ler dig, hvor­dan vi behand­ler dine data.

BJERG Arki­tek­tur er data­an­svar­lig for de oplys­nin­ger, som vi indsam­ler om dig, og vi sikrer, at dine person­op­lys­nin­ger behand­les i over­ens­stem­melse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angå­ende vores behand­ling af person­op­lys­nin­ger, kan du gøre det på: info@bjerg.nu
Person­op­lys­nin­ger er alle slags infor­ma­tio­ner, der kan henfø­res til dig.

Som kunde hos os indsam­ler vi følgende person­op­lys­nin­ger om dig:

  • Almin­de­lige oplys­nin­ger i form af kontaktoplysninger.

Som leve­ran­dør og samar­bejds­part­ner hos os indsam­ler vi følgende person­op­lys­nin­ger om dig:

  • Almin­de­lige oplys­nin­ger i form af kontaktoplysninger.

COOKIEPO­LI­TIK

Cookies, formål og relevans

Når vi place­rer cookies, bliver du infor­me­ret om anven­del­sen og formå­let med at indsamle data via cookies.

Vi place­rer cookies på din enhed for at opti­mere sidens funk­tio­ner, øge bruger­ven­lig­he­den og forbed­ring af siden gene­relt samt målrette markedsføringsaktiviteter.

Vi place­rer eksem­pel­vis cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Sådan slet­ter du cookies:
Se vejled­ning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan får du fint­mas­ket kontrol over cookies:
Hvis du har ønsker i forhold til hvilke cookies der bliver place­ret på din enhed anbe­fa­ler vi værktø­jet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affi­lie­ret med Ghostery eller yder support på brugen heraf. Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

PRIVAT­LIVS­PO­LI­TIK IFM. REKRUTTERING

Alle ansøgnin­ger – uopford­rede såvel som opford­rede – skal sendes via hjem­me­si­dens info mail info@bjerg.nu:

Ved modta­gelse af ansøgning og bilag, bliver det frem­sendte mate­riale gennem­læst af den/de rele­vante nøgle­per­soner med det formål at kunne besvare og vurdere indhol­det i forhold til et defi­ne­ret job.

Ansøgning og bilag bliver kun delt internt med rele­vante personer i rekrut­te­ringsp­roces­sen og bliver ikke videre­gi­vet til andre uden­for virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandi­dat er fundet, og rekrut­te­ringsp­roces­sen er afslut­tet. Heref­ter vil ansøgning og bilag blive slet­tet. Hvis ansø­ge­ren ønsker at vi gemmer ansøgning og bilag vil der blive indhen­tet samtykke.

Ved uopford­rede ansøgnin­ger gemmes ansøgning og bilag i maksi­malt 3 måne­der, hvor­ef­ter det slet­tes. Hvis vi finder en ansøgning rele­vant at gemme, såfremt en ny job-mulig­hed skulle vise sig, indhen­tes samtykke fra ansø­ge­ren til dette, efter lovgiv­nin­gens regler. Øvrige uopford­rede ansøgnin­ger får afslag og slet­tes efter­føl­gende efter senest en måned.

SIKKER­HED

Vi har truf­fet passende tekniske og orga­ni­sa­to­riske foran­stalt­nin­ger mod, at dine oplys­nin­ger hænde­ligt eller ulov­ligt bliver slet­tet, offent­lig­gjort, fortabt, forrin­get eller kommer til uved­kom­men­des kends­kab, misbru­ges eller i øvrigt behand­les i strid med lovgivningen.

FORMÅL MED INDSAM­LEDE PERSONOPLYSNINGER

Person­op­lys­nin­ger om kunder indsam­les til følgende formål:

–    Behand­ling af dit køb og leve­ring af vores ydelse
–    Admi­ni­stra­tion af din rela­tion til os, herunder faktu­re­ring etc.

Person­op­lys­nin­ger om leve­ran­dø­rer og samar­bejds­part­nere indsam­les til følgende formål:

–    Behand­ling af vores køb/ydelser
–    Admi­ni­stra­tion af din rela­tion til os

Data­mi­ni­me­ring 

Vi indsam­ler, behand­ler og opbe­va­rer kun de person­data, der er nødven­dige i forhold til at opfylde vores fast­satte formål. Derud­over kan det være bestemt ved lovgiv­ning, hvil­ken type data, der er nødven­dig at indsamle og opbe­vare for vores forret­nings­drift. Typen og omfan­get af de person­data, vi behand­ler, kan også være bestemt af beho­vet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhæn­gig af, at dine data er korrekte og opdate­rede, beder vi dig oplyse os om rele­vante ændrin­ger i dine data. Du kan benytte kontakto­p­lys­nin­gerne oven­for til at meddele os dine ændrin­ger, så sørger vi for at opda­tere dine person­data. Hvis vi selv bliver opmærk­somme på, at data ikke er korrekte, opda­te­rer vi oplys­nin­gerne og giver dig medde­lelse om dette.

Peri­ode for opbevaring

Oplys­nin­gerne opbe­va­res i det tids­rum, der er tilladt i henhold til lovgiv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke længere er nødven­dige. Peri­oden afhæn­ger af karak­te­ren af oplys­nin­gen og bagg­run­den for opbe­va­ring. Det er derfor ikke muligt at angive en gene­rel tids­ramme for, hvor­når infor­ma­tio­ner slettes.

Videre­gi­velse af oplysninger

Vi benyt­ter en række tredje­par­ter til opbe­va­ring og behand­ling af data, herunder leve­ran­dø­rer af it-løsnin­ger. Disse behand­ler udeluk­kende oplys­nin­ger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videre­gi­velse af person­op­lys­nin­ger som navn og e‑mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anven­der kun data­be­hand­lere i EU eller i lande, der kan give dine oplys­nin­ger en tils­træk­ke­lig beskyttelse.

Dine rettig­he­der

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behand­ler om dig, hvor de stam­mer fra, og hvad vi anven­der dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbe­va­rer dine person­data, og hvem, der modta­ger data om dig, i det omfang vi videre­gi­ver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmo­der om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behand­ler om dig. Adgan­gen kan dog være begræn­set af hensyn til andre personers privat­livs­be­skyt­telse, til forret­nings­hem­me­lig­he­der og imma­te­ri­elle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettig­he­der ved at henvende dig til os. Vores kontakto­p­lys­nin­ger finder du øverst.

Hvis du mener, at de person­data, vi behand­ler om dig, er unøjag­tige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjag­tig­he­derne består, og hvor­dan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forplig­telse til at slette dine person­data. Det gælder fx, hvis du træk­ker et even­tu­elt afgi­vet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødven­dige i forhold til det formål, som vi indhen­tede dem til, kan du bede om at få dem slet­tet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine person­data bliver behand­let i strid med lovgiv­nin­gen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulig­hed for at indgive en klage til Data­til­sy­net.

Når du henven­der dig med en anmod­ning om at få rettet eller slet­tet dine person­data, under­sø­ger vi, om betin­gel­serne er opfyldt, og gennem­fø­rer i så fald ændrin­ger eller slet­ning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsi­gelse mod vores behand­ling af dine person­data. Du kan bruge kontakto­p­lys­nin­gerne øverst til at sende en indsi­gelse. Hvis din indsi­gelse er beret­ti­get, sørger vi for at ophøre med behand­lin­gen af dine persondata.

Du har mulig­hed for at benytte dig af data­por­ta­bi­li­tet, i så fald du ønsker dine oplys­nin­ger flyt­tet til en anden data­an­svar­lig eller databehandler.

Vi slet­ter af egen drift dine person­data, når de ikke længere er nødven­dige for det formål, som de er indsam­let til.

Dette websted ejes af BJERG Arki­tek­tur CVR-nr. 19711285