TVERR­FAG­LIG­HET UNDER SAMME TAK

Et samarbeid med oss er ukomplisert og profesjonelt Vi tar kunden i hånden fra prosjektets start til slutt Vi sørger for at den samme gruppe medarbeidere er tilknyttet gjennom hele prosjektet Hos BJERG er vi arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter og bygningskonstruktører under samme tak. Dette forenkler arbeidsprosessene og kommunikasjonen til glede for våre kunder

Tegnestuen 1 | Bjerg Arkitektur

OM OSS

VI ER EN FAMILIEVIRKSOMHET

BJERG er en familievirksomhet, etablert i Hjørring i 1987 av CEO Kjeld Bjerg. I dag er vi en virksomhet med flere generasjoner Vi setter pris på å jobbe i et familiært miljø og flere av oss har over 10 år i firmaet.

Vi erfarer også at dette betyr noe for våre kunder.

Tegnestuen har 30 medarbeidere, som løser oppgaver innen både nybygg, ombygning og rehabilitering Våre referanser spenner fra barnehager, skoler, omsorgsboliger og næringsbygg til eneboliger, hytter, boligbygg og landskapsprosjekter. Uansett prosjektets størrelse og type, er vi i nært samarbeid med byggherre, optatt av å designe bygninger med en klar historie og et optimert energibehov innenfor prosjektets økonomiske rammer

Vi er stolte av våre røtter i Vendsyssel, og det som hører med (inklusiv den rå natur, bjesk og vendelbomål), men minst like så stolte av at vi i dag kan kalle oss et internasjonalt arkitektfirma med avdelinger i København, Aalborg, Hjørring, Oslo og Warszawa. Kontakt oss her.

TJENES­TER

Arki­tekt­råd­giv­ning og
bygg­herre­råd­giv­ning

Uansett om det er nybygg eller rehabilitering, og om det er et stort eller lite prosjekt, er det relevant med arkitektrådgivning. Vi forstår at et byggeprosjekt er en stor investering med mange ønsker og beslutninger. Hos BJERG tror vi på at de beste resultatene oppstår i et konstruktivt samarbeid og som et samspill mellom våre kompetanser og byggherrens behov. I alle våre prosjekter jobber vi målrettet etter å forene estetikk, trivsel, økonomi og bærekraft

BJERG Arkitektur er både byggherrerådgivere og totalrådgivere, og vi engasjerer oss i alle prosjektets faser. Det gjelder både konseptutvikling, brukermedvirkning, skissering, disposisjonsforslag, myndighetsprosjekt, prosjektering, tilsyn og bærekraftsrådgivning. Vi arbeider både for private og offentlige kunder.

Tegnestuen 3 | Bjerg Arkitektur
Tegnestuen 5 | Bjerg Arkitektur

Miljødokumentasjon

Miljødokumentasjon er en viktig faktor i utviklingen og prosessen mot mest mulig bærekraftige bygg

Hos BJERG er vi up to date med kravene i bransjen
Vi er erfarne med krav og spesifikasjoner, sertifiseringsordninger og metoder som BREEAM, DGNB, Svanemærket og Cradle to cradle Vi foretar også LCA (livssyklusanalyser) og LCC (levetidsomkostninger).
Vi ivaretar byggherrens krav til bærekraft og vi kan også bistå andre rådgivningsfirmaer med eksempelvis en LCA.

Les om et DGNB Platin-prosjekt
Les om et Svanemerket prosjekt

Energi­råd­giv­ning

Vi bygger og reha­bi­li­te­rer med en meget høy grad av energieffektivitet.

Vår DNA er å designe, rådgi og prosjektere lavenergibygg. For os er energieffektive bygg en vesentlig del av svaret på fremtidens utfordringer. Det har stor effekt på CO2-regnskapet, brukerne trives i et sunt inneklima og omkostninger til drift og vedlikehold faller markant.

BJERG var den første danske tegnestue som designet etter Passivhusprinsippene. Passivhus(PHPP) setter strengere krav til isolering, energibehov, oppvarmingskilder og lufttetthet enn minimumskravene i bygningsreglementene og teknisk forskrift. Det lave energiforbruket i passivhus oppnås bl.a. ved å bygge kompakt, utnytte solens varme og bruke de rette materialene. Ordet ”Passiv” refererer til at en stor del av bygningens oppvarmingsbehov kommer fra fornybare og ”passive” kilder som solen. Utover passivhus arbeider vi også med energiklasse 2020.

Tegnestuen 7 | Bjerg Arkitektur
Tegnestuen 9 | Bjerg Arkitektur

Vi tegner bygg for barn

“Barnets Grønne Univers” er det rommet vi beve­ger oss i når vi desig­ner miljø­venn­lige bygnin­ger for barn. Og det gjør vi ofte. 

Vi er anerkjent som spesialister på området. Det kommer av mange års arbeid med design av børnehuse i både Danmark, Norge og Polen. Vi har lært å skape omgivelser hvor barnets trivsel, de ansattes behov, estetikk, miljø og funksjonalitet går hånd i hånd.

God logistikk gir pedagogene mer tid med barna. Et godt overblikk gir sikkerhet og mulighet for at hjelpe hverandre Et sunt inneklima og gode dagslysforhold gir mere glede og færre sykedager.

Vår erfa­ring og klare stra­tegi gir et ukom­pli­sert samar­beid med byggherre.

Grønne uterom

Vi er opptatt av samspil­let mellom inne- og uterom.

Å inntenke og designe omgivelser er en naturlig del av et komplett prosjekt. Til disse opgavene har vi spesialister innen permakultur, landskap og biodiversitet.
Våre oppgaver ligger i forskjellige skalaer: Private hager, lekeplasser, naturgjenoppretting, regnvannshåndtering (LAR), parker, plantebaserte løsninger, mm. Fælles er vores kreative tilgang og vores blik for miljø, sansestimuli, oplevelser og et lavt vedligehold.
Kontakt oss og få en uforpliktende snakk om hvordan vi kan hjelpe med å gjøre deres drøm om utearealer til virkelighet.

Sjekk vår Insta­gram­pro­fil “BJERG’s_haveunivers” hvor vi deler grønn inspi­ra­sjon, have­vi­den og bruk­bare tips.

Tegnestuen 11 | Bjerg Arkitektur
Tegnestuen 13 | Bjerg Arkitektur

Brann­råd­giv­ning BK2

Visste du at brann­råd­giv­ning er et lovkrav på de fleste byggeprosjekter?

Hos BJERG er vi godt rustet til å hjelpe dere i mål med brannsikkerheten uansett byggeriets størrelse og type.
Kontakt oss så tidlig som mulig, så vi kan finne ut av om byggeprosjektet krever brannrådgivning. Våre sertifiserte brannrådgivere i brannklasse 2 (BK2) vurderer saken uforpliktende og gratis og gir et tilbud. Jo tidligere vi snakker sammen, jo enklere og billigere blir prosessen. Vi snakker av erfaring.

BJERG leve­rer brann­råd­gi­ving innen hele det brann­tek­niske områ­det – både som en del av en total­råd­giv­ning på et prosjekt, men også som enkelt­stå­ende ytelse. Så uansett om du er bygg­herre, huseier, butikk­seier, entre­pre­nør, arki­tekt eller noe helt annet, så hjel­per vi med at brann­sik­ker­he­ten er i orden.

Brann­av­de­lin­gen jobber i nært samar­beid med våre arki­tek­ter og bygnings­kon­struk­tø­rer, så alles ønsker tilgode­ses. Ta kontakt med en av våre brann­eks­per­ter, Dennis, Ole eller Kaj.

ARKI­TEK­TUR­PRI­SER

Gjen­nom tiden har vi løpende fått aner­kjen­nelse for vår arki­tek­tur, bære­kraf­tige konsep­ter og arki­tek­to­niske nytenk­ning innen miljø­venn­lige bygg.
Det er vi utro­lig glade for. Her er et utvalg:

- Gebe­rit 6x6 design­kon­kur­ranse: første­pre­mie i inter­na­sjo­nal konkur­ranse, 2022.
- Barne­hage i Podkowa, Polen: første­pre­mie i en kate­gori til Polens Green Buil­ding Award 2022.
- Dobbelt­hus Trane­mosevej, premi­ert av Balle­rup Kommune, 2018.
- Toftebo bolig­be­byg­gelse, 2. plass Energi­pri­sen til Buil­ding Awards 2018 og Årets Byggeri 2017 av Maga­si­net Byggeri.
- Karo­li­ne­lun­den Barne­hage, Aalborg: første­pre­mie i konkur­ranse for Aalborg Kommune.
- Tårs­hal­len Multi­hus, Tårs: Første­pre­mie i konkur­ranse for TUI.
- Dyre­stien, Tornby: motta­ger av Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2015.
- Hjør­ring Gymna­sium tilbygg. Motta­ger av Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2014.
- Teglverks­tomta Barne­hage, Oslo: første­pre­mie i konkur­ranse for Omsorgs­bygg Oslo Kommune.
- Stor­går­den Barne­hage, Oslo: første­pre­mie arki­tekt­kon­kur­ranse
- Svanel­unds­bak­ken, Hjør­ring: motta­ger av Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2013.
- EUC Nord, Hjør­ring: første­pre­mie arkitektkonkurranse

NETT­VERK

NETT­VERK