Dyre­stien

TRÆBYGGERI VED HAVET

Hvornår: 

2014

Hvor:

Tornby, Nordjylland

Areal:

170 m2

Man kan nærmest høre Vester­ha­vet bruse, mærke klit­ter­nes strå og fornemme den friske luft.

På den vestjyske kyst i Tornby nær Hjør­ring ligger ”Dyre­stien”. Et moderne og indby­dende træsom­mer­hus i de smuk­keste omgivelser.

Huset frem­står som en enkel mini­ma­lis­tisk bygnings­krop med ganske få mate­ria­ler af høj kvali­tet. Faca­der og tag er beklædt med ceder­træ, som er ubehand­let og pati­ne­rer i sort og sølv­grå nuan­cer. Da taget også er beklædt med samme mate­riale som faca­derne, opstår der en femte facade, der får bygnin­gen til at frem­stå ren i sit udtryk.

Huset er opført på en kupe­ret grund, hvil­ket giver et spæn­dende modspil til husets skarpe linjer. Tilsam­men får det sommer­hu­set til at emme af ro.

Sommerhusområdet ud til Vesterhavet.

Sommer­hu­set modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris i 2015. Begrun­del­sen lyder:

”Et nyt, moderne sommer­hus, der skil­ler sig ud med en meget strin­gent og tids­ty­pisk arki­tek­tur, og som på fineste vis indpas­ser sig i det karske klit­lands­kab både i dispo­ne­ring og i mate­ria­li­tet. Huset er velord­net, mini­ma­lis­tisk og konse­kvent gennem­ført i få velvalgte mate­ria­ler og med fine detal­jer både ude og inde”.

Situationsplan af sommerhuset Dyrestien.
Situa­tion­splan

Dyre­sti­ens grund­kon­cept bygger på to værel­ses­fløje og en midt­er­sek­tion med et stort køkken og spise­stue.
Opholds­rum og overd­æk­ket terrasse er place­ret mod udsig­ten, så den kan nydes uanset vejr. Og fra køkken­om­rå­det er der adgang til et afskær­met uden­dørsop­holdsom­råde. De natur­lige klit­ter og udhu­set danner indgangs­si­tua­tio­nen og er med til at skabe læ. Sommer­hu­set har flere lækre tilpas­sede løsnin­ger – så som oven­lys, uden­dørs­bad og en stor terrasse.

Når man træder inden­for i sommer­hu­set bliver man lynhur­tigt draget af den fantas­tiske ugene­rede havud­sigt. Via de store vindue­spar­tier, der fylder hele ende­væggen i stuen, kommer lands­ka­bet nemlig helt tæt på, så inde og ude integreres.

Dyrestien 3 | Bjerg Arkitektur

Overdækket terrasse og store vinduesparter. Sommerhusets lodrette træpaneler skaber et smukt og harmonisk udtryk.
Dyrestien 6 | Bjerg Arkitektur


Et ansvarligt byggeri

Et close-up af træacaden på sommerhuset.
Sommerhuset i den vestjyske natur på en kuperet grund.

Mark Krebs

”På tegne­stuen er blik­ket rettet mod at designe
æste­tik med tryk på etik. Med andre ord vil
vi lave smuk arki­tek­tur, der også er miljø­mæs­sig
forsvar­ligt. ”Dyre­stien” er opført med afsæt
i Passiv­hus prin­cip­perne, hvor energi­be­ho­vet
redu­ce­res markant. Ejerne får et velisole­ret tæt
sommer­hus med lave energiud­gif­ter og et ideelt
inde­klima”

Mark Krebs, arkitekt

Husets centrale rum frem­står lyst
og venligt med med loft til kip, som
giver luft og volu­men. Rummet er
gennem­lyst fra øst til vest. I taget
etab­le­res et oven­lys­vin­due, som giver
et godt lysind­fald fra øst.

Husets centrale rum. Her er loft til kip og lys fra flere sider.