Harrevig forsam­lings­hus

NORDVESTJYSK SAMLINGSSTED

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Harrevig

Areal:

380 m2

Bygherre:

Harrevig Forsamlingshus

Harrevig forsam­lings­hus skal være et lokalt kultur­hus med akti­vi­te­ter som skal henvende sig til både borgere, forenin­ger, turis­ter, ungdoms­sko­ler, børn, unge mm.

I samar­bejde med engage­rede frivil­lige fra lokal­sam­fun­det har vores fokus været at skabe en moderne og imøde­kom­mende nyfor­tolk­ning af det traditio­nelle forsamlingshus. 

Det har også været vigtigt at opnå et så lavt energi­for­brug som muligt ud ud fra koncep­tet: ”den mest bære­dyg­tige energi er den, vi ikke bruger ”. Træ er det bærende mate­riale og skal lede tankerne til land­dis­trik­ter­nes traditio­nelle bygnin­ger: laden og stak­la­den. Derud­over er 11.500 mursten er genbrugt fra det gamle forsam­lings­hus til køkken, toilet og dele af facaden

Projek­tet finan­sie­res bl.a. med midler fra Real­da­nias kampagne Underværker. 

Harrevig forsamlingshus 1 | Bjerg Arkitektur
Harrevig forsamlingshus 3 | Bjerg Arkitektur
Harrevig forsamlingshus 5 | Bjerg Arkitektur