Vend­sys­sel Syge­hus Akutmodtagelse

NY AFDELING I SAMSPIL MED EKSISTERENDE

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hjørring

Areal:

4000 m2

Bygherre:

Region Nordjylland

Målet med projek­tet var at skabe velfun­ge­rende og inspi­re­rende rammer for en frem­tids­sik­ret akutmod­ta­gel­ses­funk­tion i et nært samspil med det eksis­te­rende sygehus.

I samar­bejde med Arkitema, Kors­bæk & Part­nere KS, Harde Larsen A/S, West & Werners udfor­mede vi vinder­for­sla­get til konkur­ren­cen om en ny akutmodtagelse.

Projek­tet er udvik­let gennem en omfat­tende brugerp­roces, så indret­ning og funk­tion passer til beho­vene nu og frem­over. Da områ­det ved nybyg­ge­riet ikke har grønne ude- og opholds­rum, etab­le­rede vi lysgårde som arki­tek­to­niske, rekrea­tive og lysgi­vende elemen­ter.  Udad­til består bygnin­gen af to hori­son­talt delte volu­me­ner. Dels et volu­men, der inde­hol­der akutmod­tags­funk­tio­nen, og et andet volu­men der inde­hol­der senge­af­snit­tet. De to volu­me­ner er udført i to fors­kel­lige mate­ria­ler; faca­den på akutmod­ta­gel­sen er udført i lyse natur­sten, mens senge­af­snit­tet er udført som en let glasbygning.

I desig­net og dispo­ne­rin­gen af rum og afde­lin­ger, har vi haft fokus på, at pati­en­terne kan behand­les hurtigt og effek­tivt uden unødig flytning.

Vendsyssel Sygehus Akutmodtagelse 1 | Bjerg Arkitektur
Vendsyssel Sygehus Akutmodtagelse 3 | Bjerg Arkitektur
Vendsyssel Sygehus Akutmodtagelse 5 | Bjerg Arkitektur
Vendsyssel Sygehus Akutmodtagelse 7 | Bjerg Arkitektur