GOD ARKI­TEK­TUR
GIR LIVS­LANG
VERDI

Som arki­tek­ter har vi et stort ansvar når vi desig­ner rammer til livet.
Det er betyd­nings­fullt.
Derfor er vi hos BJERG ambi­siøse og opptatt
av å skape bygnin­ger med merverdi. For oss er målet
å være med til å skape både glede og merverdi:
este­tisk, grønt og økonomisk.

VERDIER

Før de fleste

Hos BJERG er vi stolte av å ha vært bane­bry­tende innen bære­kraf­tig og energi­ef­fek­tiv arki­tek­tur. Alle­rede for 20 år siden oppfylte vi de energi­kra­vene som dagens regle­men­ter krever, og i dag har vi flere ferdige bygg som oppfyl­ler de CO2-kravene som først skal tre i kraft om ti år.

Vårt seneste prosjekt, Fjord­ud­sig­ten, hvor beboerne flyt­tet inn i okto­ber 2021, er selv­for­sy­nende og har et CO2-avtrykk på kun 3,1 kg/CO2/m2/år. Til sammen­lig­ning er kravene i 2023 på 12 kg.

Vår tilgang 1 | Bjerg Arkitektur
Vår tilgang 3 | Bjerg Arkitektur

Det enkle er ofte
det beste

Vi tegner steder hvor folk sier: “her er det godt å være”. 

Enten vi tegner til små barn i barnehagen eller utvikler et leilighetsbygg til 100 familier, handler det for oss om å gjøre tingene ukompliserte og behagelige.

Bærekraftig estetikk som drivkraft De vi arbeider sammen med sier at vi er gode til at skape det enkle, det som virker godt og som samtidig er vakkert. Det er vi glade for å høre.

”Vi tror vi lykkes, fordi vi både er gode
til å tenke nytt, og fordi
vi legger en stor del av vårt arbeid i å
under­søge tingene til bunns.
Ellers var vi aldri blitt så

gode til bære­kraf­tig arkitektur.

- Kjeld Bjerg, CEO og founder

Vår tilgang 5 | Bjerg Arkitektur

Vi skaper bygnin­ger i balanse

Vårt arbeid hviler på fire verdier:

- Este­tikk til inspi­ra­sjon og livs­glede.
- Triv­sel for mennes­kene som skal leve i rammene vi skaper.
- Sunn økonomi i prosjek­tene som gir oss råd til bære­kraft.
- Klima som det stabile funda­men­tet for BJERG’s tanker og valg.

Vår tilgang 7 | Bjerg Arkitektur

VÅR TILGANG TIL BÆREKRAFT

80 prosent av våre prosjek­ter er ultra lavenergi – og vi går mot 100.

BJERG ligger i front Med mange års erfaring og medarbeidere som er dyktige forskere på området, har vi oppbygd spesialviten innen bærekraftig arkitektur. Energioptimerte bygg er en hjertesak fos oss, og har i 20 år vært en del av vår faste arbeidsmetode.

I dag er de fleste av våre prosjek­ter derfor såkalte ’passiv­hus’,

som kan sidestilles med ultra-lavenergi.
Vi er dyktige til å utnytte solens naturlige energi, som gjør at vi både kan renovere oss til en energibesparelse på 90% og skape nye selvforsynende bygg med et CO2-avtrykk helt ned til 3,1 kg CO2/m2/år. I vårt arbeid er vi inspirert av mantraet:

”Den mest miljø­venn­lige ener­gien er den vi ikke bruker” 

Det er ikke ubety­de­lig hvor stre­ken tegnes

For 20 år siden tillot vi oss å signa­li­sere miljø­fo­ku­set ved å legge en liten grønn strek opp i høyre hjørne på vår logo. I dag snak­ker alle om bærekraft.

Når vi i BJERG snak­ker om bære­kraft, så betyr det både å ta hensyn til en liten fami­lie som kommer med sitt flytte­lass – og det betyr også at vi skal handle klokt på hele klodens vegne. Bygge­bran­sjen har en stor andel i verdens CO2-utslipp Det er vi godt klar over og vi kjen­ner vårt ansvar.

Det er derfor ikke ubety­de­lig hvor stre­ken blir satt.

Vår tilgang 9 | Bjerg Arkitektur

FÅ RESUL­TA­TENE
AV BJERGS NYESTE FORSKNING

Hos BJERG er bære­kraft vår store moti­va­sjon – ikke vår hind­ring. Vi har den luksus å jobbe med det vi bren­ner for: Passiv­hus, energi­re­duk­sjon, ansvar­lige mate­riale­valg, miljø­do­ku­men­ta­sjon, total­øko­nomi, natur­gjen­opp­ret­ting og mye mer. Vi har tilknyt­tet dyktige fors­kere som sørger for at vi alltid har den nyeste viten. For den har vi bruk for!