DOBRY PROJEKT
TO
NAJLEP­SZA INWESTYCJA 

Jako archi­tekci pono­simy ogromną odpo­wie­dzial­ność, kiedy projek­tu­jemy prze­strzeń.
Każda decy­zja ma znacze­nie.
Własnie dlatego w BJERG do projek­tów podcho­dzimy komplek­sowo.
Dla nas najwyż­szą warto­ścię jest to,
że możemy pomóc stwo­rzyć zarówno piękną archi­tek­turę,
jak i wartość dodaną: ekolo­giczną i finansową.

WARTO­ŚCI

Pierwsi w działaniu

BJERG ARKI­TET­KUR od wielu lat zajmuje się promo­wa­niem zrów­no­wa­żo­nego rozwoju. Od 20 lat stawiamy sobie bardzo wyso­kie wyma­ga­nia zarówno w kwestii reduk­cji zuży­cia ener­gii, jak i reduk­cji śladu węglo­wego naszych projektów.

Nasz najnow­szy projekt „Fjor­dud­sig­ten”, do którego miesz­kańcy wpro­wa­dzili się pod koniec paździer­nika 2021 r., jest samo­wy­star­czalny ener­ge­tycz­nie, a jego ślad węglowy wynosi zale­d­wie 3,1 kg/CO2/m2/rok. Dla porów­na­nia wyma­ga­nia duńskich warun­ków tech­nicz­nych w 2023 roku to maksy­mal­nie 12 kg.

Nasze podejście 1 | Bjerg Arkitektur
Nasze podejście 3 | Bjerg Arkitektur

NAJPROST­SZE ROZWIĄ­ZA­NIA
SĄ CZĘSTO NAJLEPSZE

Tworzymy prze­strze­nie dla ludzi. 

Niezależnie od tego, czy projektujemy przedszkole, czy budujemy kompleks apartamentów dla 100 rodzin, dla nas najważniejsze jest, aby wszystko było nieskomplikowane i przyjazne dla użytkownika.

Estetyka to energia, która popycha nas do przodu. Naszym celem jest tworzenie prostych i minimalistycznych projektów, które jednocześnie spełniają wymagania ekologiczne i finansowe.

„Uważamy, że odnie­śli­śmy sukces,
ponie­waż jeste­śmy skuteczni w anali­zo­wa­niu naszego sposobu projek­to­wa­nia
co prze­kłada się na ciągły postęp i ulep­sza­nie
naszego procesu projek­to­wego.
W innym wypadku,

nigdy nie udałoby nam się osią­gnąć takich wyni­ków naszych budynków.”

- Kjeld Bjerg, CEO i założyciel

Nasze podejście 5 | Bjerg Arkitektur

Tworzymy budynki oparte na równowadze.

Nasz praca opiera się na 4 wartościach:

- Este­tyka
- Komfort
- Oszczęd­ność
- Dbałość o środowisko

Nasze podejście 7 | Bjerg Arkitektur

ZRÓW­NO­WA­ŻONY ROZWÓJ

80% naszych projek­tów to projekty o bardzo niskim zuży­ciu ener­gii – a zbli­żamy się do 100%.

Cały czas pracujemy aby być lepsi. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i pracownikom, którzy są zarówno archtiektami, jak i naukowcami, zbudowaliśmy bazę wiedzy, która czyni nas specjalistami w zakresie zrównoważonej architektury. Budownictwo zoptymalizowane energetycznie jest tematem bliskim naszym sercom i od 20 lat jest naszym głównym sposobem pracy.

Dziś więk­szość naszych projek­tów to tak zwane „domy pasywne”,

co można utożsamiać z ultraniskim zużyciem energii.
Wykorzystując pasywne zyski słoneczne, ​​możemy osiągnąć oszczędność energii na poziomie 90%, a także bduować nowe samowystarczalne budynki o śladzie węglowym na poziomie zaledwie 3,1 kg CO2/m2/rok. W naszej pracy inspirujemy się mantrą:

„Najbar­dziej zrów­no­wa­żona ener­gia to ta, której nie używamy” 

NAPRAWDĘ MA ZNACZE­NIE, GDZIE WYZNA­CZONA JEST GRANICA

Od 20 lat kolor zielony jest częścią naszej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej. Zrów­no­wa­żony rozwój stał się naszym domyśl­nym podejściem.

Przez cały proces projek­towy zasta­na­wiamy się jak projek­to­wać w sposób zrów­no­wa­żony. Budow­nic­two odpo­wiada za bardzo dużą części emisji gazów cieplar­nia­nych (w tym CO2) na świe­cie. Uważamy, że reduk­cja śladu węglo­wego to odpo­wie­dzial­ność architektów.

Dlatego uważamy, że to co robimy – ma znaczenie!

Nasze podejście 9 | Bjerg Arkitektur

ZAPO­ZNAJ SIĘ
Z NAJNOW­SZYMI WYNI­KAMI NASZYCH BADAŃ

Zrów­no­wa­żony rozwój dla BJERG jest moty­wa­cją, a nie prze­szkodą. Pracu­jemy z tym co nas moty­wuje: projek­tu­jemy domy pasywne, zajmu­jemy się reduk­cją zuży­cia ener­gii, odpo­wie­dzial­nym dobo­rem mate­ria­łów, zrów­no­wa­żoną doku­men­ta­cją oraz reduk­cją śladu węglo­wego. Współ­pra­cu­jemy z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi naukow­cami, dzięki czemu jeste­śmy w forpocz­cie zrów­no­wa­żo­nej archi­tek­tury. Tylko w ten sposób uda nam się urato­wać Naszą Planetę.