DEN BEDSTE START PÅ LIVET

Med 30 opførte daginstitutioner i bagagen er børns liv og dagligdag en stor del af BJERGs DNA. Vi ELSKER at være med til at give børn den bedste start på livet.

“Barnets Grønne Univers” er vores samlede strategi for at tegne daginstitutioner. Her forholder vi os til alle de designmæssige forhold, der har betydning for børnene og personale.

Der er slet ingen tvivl om, at arkitekturen i institutioner har mange vigtige roller. Den skal understøtte trivsel, leg, udvikling og læring og ikke mindst være med til at skabe tryghed for både børn og pædagoger. I Barnets Grønne Univers tager vi bæredygtighed seriøst – f.eks. med tiltag der skal give et godt indeklima, nedbringe energiforbruget og fremme biodiversitet.

Bliv klogere her og kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe.

Barnets Grønne Univers 23 | Bjerg Arkitektur
Børne­have i Chengdu, Kina
Barnets Grønne Univers 25 | Bjerg Arkitektur

30 opførte

dagin­sti­tu­tio­ner

Barnets Grønne Univers 27 | Bjerg Arkitektur

5 lande

Danmark, Norge, Polen, Tyskland & Kina 

Barnets Grønne Univers 29 | Bjerg Arkitektur

55 tegnede

dagin­sti­tu­tio­ner

TILGANG

EN TRYG HVER­DAG FOR ALLE

I Barnets Grønne Univers har vi hos BJERG en klar strategi for, hvordan vi giver børn og pædagoger de bedste forudsætninger for en rar og tryg hverdag.

Når vi tegner daginstitutioner, er det med udgangspunkt i barnets udvikling, personalets behov og pædagogiske principper. Konkret handler det om at arkitekturen skal understøtte det. Både inde og ude er vi derfor opsat på at designe med et klart formål:

  • Tyde­lige zoner skaber tryghed. 
  • Et varie­rende miljø giver plads til forskel­lige akti­vi­te­ter og behov.
  • God logi­stik giver pæda­go­gerne mere tid med børnene.
  • En tæt forbin­delse mellem inde og ude inspi­re­rer til udendørsleg.
  • En flek­si­bel indret­ning giver frihed for børn og voksne.
  • Et sundt inde­klima og gode dagslys­for­hold giver mere glæde og færre sygedage.
  • Ener­gief­fek­tive bygnin­ger bidra­ger til en billi­gere drift.
  • …og meget mere.
Barnets Grønne Univers 31 | Bjerg Arkitektur
Et fælles hjer­te­rum rækker ud i
børne­hu­set og hen til grupperummene
Barnets Grønne Univers 33 | Bjerg Arkitektur
Barnets Grønne Univers 35 | Bjerg Arkitektur

“Når vi viser nye foræl­dre rundt i huset, er de altid begej­strede over rumme­li­ghe­den, og de muli­ghe­der der er. Vi i ledel­sen er også glade for den nye bygning, og de nye muli­ghe­der vi har for at udfolde os både pæda­go­gisk, legende og med masser af muli­ghe­der for bevægelse”

- Dorthe Hansen, Souschef i Nordlun­dens Idrætshus

Barnets Grønne Univers 37 | Bjerg Arkitektur

RUM TIL LIDT AF HVERT 

I vugge­stuer og børne­ha­ver tager vi højde for børns forskel­lige præfe­re­cer og behov. 

Der skal f.eks. være rum til store armbe­vægelse, rum til at fordybe sig og rum-i-rum til at udfolde lege.

“Via work­shops med brugerne finder vi frem til de speci­fikke behov i forhold til indret­ning og rumdi­spo­ne­ring. Over­sku­eli­ghed og flek­si­bi­li­tet er vigtigt i en dagin­sti­tu­tion. Rummene bør frem­kalde tryghed hos barnet, men også inspi­rere og nære fanta­sien,” Maria Bjerg, arki­tekt og part­ner hos BJERG.

BÆRE­DYG­TI­GHED

EN BÆRE­DYG­TIG DAGINSTITUTION 

Barren for bære­dyg­ti­ghed er sat højt, når vi desi­gner dagin­sti­tu­tio­ner. Det bety­der virke­lig noget. Det handler f.eks. om at frem­tids­si­kre bygnin­gen ved at vælge sunde og robu­ste mate­ria­ler. Om at mini­mere CO2-udled­ning og ener­gi­for­brug, øge biodi­ver­si­tet, lave klima­si­kring­sløsnin­ger og agere fra et tota­løko­no­misk perspek­tiv. Men bære­dyg­ti­ghed for os handler i lige så høj grad om at skabe rammer, hvor børn og perso­nale trives. Med andre ord indtæn­ker vi bruger­nes behov i et ansvar­ligt og frem­tids­si­kret design. Vi arbej­der med certi­fi­ce­ring­sord­nin­ger som DGNB, Svane­mær­ket og BREEAM, og er især stolte af at have tegnet Danmarks første DGNB Platin Børnehave.

Hos BJERG hjæl­per vi bygherre med at indfri deres ambi­tio­ner for bære­dyg­ti­ghed og moti­ve­rer dem til at tænke ud af boksen.

Barnets Grønne Univers 39 | Bjerg Arkitektur
Barnets Grønne Univers 41 | Bjerg Arkitektur
Hver­da­gen udspil­ler sig i dagin­sti­tu­tio­nen med forskel­lige inspi­re­rende og funk­tio­nelle nicher. 

MINI­BØGER

Barnets Grønne Univers 43 | Bjerg Arkitektur

MINI­BØGER

Tag på even­tyr sammen med BJERG-fessor i vores mini­bøger,
der kort beskri­ver og illu­stre­rer en hver­dag i Barnets Grønne Univers.

På even­tyr indenfor

På even­tyr udenfor

KONTAKT

KONTAKT

Barnets Grønne Univers 45 | Bjerg Arkitektur

Maria Bjerg Nørkjær

Arki­tekt og partner 

+45 31 45 42 00

maria@bjerg.nu

Barnets Grønne Univers 47 | Bjerg Arkitektur

Mark Krebs

Arki­tekt og partner

+45 29 45 56 50

mk@bjerg.nu