Glad­saxe Børnehus

SVANEMÆRKET BØRNEHUS

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Gladsaxe

Areal:

1360 m2

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Det er hver­dag i Børne­hu­set ved Glad­saxe Idrætsanlæg.
Her summer det af liv og akti­vi­tet. Et sted hvor børn og perso­nale kan sige: ”Her er rart at være”. Det er Børne­hu­set ved bakken med land­ska­bet som den skiftende ramme for en grøn og ople­vel­se­srig hver­dag. Her er den legende læring tilpas­set børne­nes udviklingstrin.

Bygnin­gen er desi­gnet med henblik på at blive Svane­mær­ket, og derfor er børne­hu­set også kende­te­gnet ved at være en sund bygning med et godt inde­klima og et lavt ener­gi­for­brug. Vi har desi­gnet børne­hu­set med ugang­spunkt i vores stra­tegi ‘Barnets Grønne Univers’.

Glad­saxe Børne­hus forven­tes at være færdigt i foråret 2024.

Nara­tiv

HER ER TRYGT OG GODT

Gladsaxe Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 5 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 7 | Bjerg Arkitektur

Vi fore­stil­ler os Glad­saxe Børne­hus perso­ni­fi­ce­ret som et bælte­dyr: et lille blødt, men stærkt dyr. Bælte­dy­ret har set hvor rart et sted, caféha­ven er. Derfor har den fundet den perfekte plads i solen og gravet sig ind i bakken – for at kunne ligge lunt og trygt.

Ud fra fore­stil­lin­gen om det bløde, men stærke, har vi i desi­gnet af børne­hu­set arbej­det med en meget bevidst varia­tion af akti­vi­tet­sni­ve­auer og zoner. I udeom­rådet fra det høje akti­vi­tet­sni­veau på lege­plad­sen mod vest til det mere rolige ankom­stom­råde mod øst. I børne­hu­sets indre bevæger dyna­mik­ken sig fra de aktive fælle­srum og ankom­sta­re­aler mod nord til de rolige nicher ved udsig­ten i grup­pe­rum­mene og ’hylden’ i bakken mod syd.

Gladsaxe Børnehus 9 | Bjerg Arkitektur

Land­ska­bet spil­ler en vigtig rolle i desi­gnet, da huset bygges ind i bakken, så den offen­tlige sti, der binder området sammen i dag, kan vide­re­føres over taget. Den grønne sti over huset skaber et unikt udtryk for daginstitutionen. 

Bakken ”klip­pes over”, og jorden bruges til at udfylde bassi­nets gamle place­ring. For at bevare det grønne udtryk laves taget med sedum bærende af en trækon­struk­tion. På forbin­del­sen over taget etable­res små bakker med tagplan­ter for ople­vel­sen af et grønt rum, når man bevæger sig over bygningen. 

Mod syd har man et roligt kig over bold­ba­nerne ved Glad­saxe Stadion, og mod nord ligger lege­plad­sen og caféha­vens mange tilbud. Bygnin­gens nord- og sydfa­cade er i træ, mens øst- og vest­fa­ca­den laves i et hårdere mate­riale for at markere over­gan­gen og samspil­let med land­ska­bets støttemure.

Broen binder bakken og bygnin­gen sammen. Her kan man både til fods og på cykel bevæge sig over dagtilbuddet.

Gladsaxe Børnehus 11 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 13 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 15 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 17 | Bjerg Arkitektur

PLAN

Gladsaxe Børnehus 19 | Bjerg Arkitektur

I planen ses, hvor­dan børne­hu­set er klart opdelt i zoner. Med grup­pe­rum­mene mod syd og fælle­srum­mene mod nord bliver der skabt en natur­lig gradu­ering fra den høje akti­vi­tet på lege­plad­sen til muli­ghed for mere rolige akti­vi­te­ter på den sydlige terrasse.

Gladsaxe Børnehus 21 | Bjerg Arkitektur

orga­ni­se­ring

Børne­hu­sets samlede areal er ca. 1.360 m², og udeare­aler med lege­plads og omkrin­glig­gende arealer på ca. 3.000 m². Der er plads til 8 grup­per, hvoraf en gruppe er til børn med særlige behov. Udover grup­pe­rum finder man centralt i bygnin­gen husets hjer­te­rum: Det store fælle­srum, der ligger i direkte forbin­delse til køkken, børne­køk­ken, hove­dind­gang, akti­vi­tet­srum, konto­rer og personalefaciliteter.

Gladsaxe Børnehus 23 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 25 | Bjerg Arkitektur

NORD­FA­CADE

Gladsaxe Børnehus 27 | Bjerg Arkitektur