Biuro 1 | Bjerg Arkitektur

O NAS

JESTEŚMY FIRMĄ RODZINNĄ

BJERG to firma rodzinna, założona w Hjørring w 1987 roku przez Kjelda Bjerga. Dziś jesteśmy firmą kilkupokoleniową, a wielu z nas pracuje w firmie już ponad 10 lat.

W biurze zatrudnionych jest 30 pracowników, którzy realizują zadania zarówno w zakresie nowego budownictwa, jak i renowacji. Nasze referencje to wiele różnych typów budynków: przedszkola, szkoły, domy opieki, jak i budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, wille, osiedla i projekty krajobrazu. Niezależnie od wielkości i rodzaju projektu, w ścisłej współpracy z Klientem zajmujemy się projektowaniem budynków o jasnej historii i zoptymalizowanym zapotrzebowaniu na energię w zadanym kosztorysie.

Jesteśmy dumni z naszych korzeni w Vendsyssel w Danii. Dziś jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną z oddziałami w Kopenhadze, Aalborgu, Hjørring, Oslo i Warszawie. Skontaktuj się z nami!

MULTI DYSCY­PLI­NARNY ZESPÓŁ

Współpraca z nami jest prosta. Dbamy o to, aby nasze zadania były zawsze przypisane temu samemu pracownikowi.

Biuro 3 | Bjerg Arkitektur

USŁUGI

DORADZ­TWO ARCHITEKTONICZNE

Niezależnie od tego, czy jest to nowy budynek czy renowacja, czy jest to duży czy mały projekt, doradztwo architektoniczne jest istotne. Rozumiemy, że projekt budowlany to duża inwestycja wiążąca się z wieloma decyzjami. W BJERG wierzymy, że najlepsze rezultaty wynikają z konstruktywnej współpracy. W każdym projekcie pracujemy nad połączeniem estetyki, dobrego samopoczucia, ekonomii i zrównoważonego rozwoju.

BJERG Arkitektur pełni doradczą, angażując się we wszystkich fazach projektu. Dotyczy to rozwoju koncepcji,projektu technicznego, wykonawczego, planowania, i nadzoru. Pracujemy zarówno dla klientów prywatnych jak i publicznych.

Biuro 5 | Bjerg Arkitektur
Biuro 7 | Bjerg Arkitektur

Zielona dokumentacja

Dokumentacja jest kluczem do zrównoważonego budownictwa.

W BJERG jesteśmy na bieżąco z nowymi wymaganiami w branży.
Znamy wymagania różnych metod certyfikacji: DGNB, Nordic Ecolabel, Cradle to Cradle i BREEAM. Ponadto przeprowadzamy LCA (analizy cyklu życia) i LCC (koszty życia).
Dbamy o wymagania klienta, a także wspieramy inne firmy, konsultując projekty m. in. w zakresie LCA.

Przeczytaj o projekcie DGNB Platinum.
Przeczytaj o standardzie Svanemærket

Doradz­two energetyczne

Budu­jemy i remon­tu­jemy wyjąt­kowo energooszczędnie.

Naszym DNA jest doradztwo i projektowanie domów niskoenergetycznych. Budownictwo energooszczędne jest dla nas istotną częścią odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Przekłada się to na niższy ślad węglowy.

BJERG było pierwszą duńską pracownią projektową, która projektowała w oparciu o zasady domu pasywnego. Domy pasywne (PHPP) stawiają bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące izolacji, wymagań energetycznych, źródeł ogrzewania i szczelności powietrznej niż minimalne wymagania określone w przepisach budowlanych. Aby uzyskać niskie zużycie energii w domach pasywnych, należy stosować różne strategie: budować kompaktowo, wykorzystywać ciepło słoneczne i używać odpowiednich materiałów. Słowo „pasywny” odnosi się do faktu, że duża część zapotrzebowania budynku na ogrzewanie pochodzi ze źródeł „pasywnych”, takich jak słońce. Zajmujemy się także projektowaniem budynków energooszczędnych.

Biuro 9 | Bjerg Arkitektur
Biuro 11 | Bjerg Arkitektur

Projek­tu­jemy przedszkola

“Barnets Grønne Univers” to nasz projekt uniwer­sal­nej koncep­cji przedszkola. 

Jesteśmy uznawani za specjalistów w swojej dziedzinie. Jest to owocem wielu lat pracy przy projektowaniu przedszkoli zarówno w Danii, Norwegii, jak i w Polsce. Nauczyliśmy się tworzyć odpowiednie środowisko, w którym dobro dziecka, potrzeby pracowników, estetyka, otoczenie i funkcjonalność idą w parze.

Dobre rozplanowanie przestrzeni przekłada się na efektywniejszą pracę z dziećmi. Dobry projekt zapewnia bezpieczeństwo i możliwość wzajemnej pomocy. Zdrowy klimat w pomieszczeniu i dobre warunki oświetleniowe zapewniają więcej komfortu i mniej dni chorobowych.

Nasze doświad­cze­nie i jasny cel spra­wiają, że współ­praca z Klien­tem jest prosta.
Prze­czy­taj, o naszym podej­ściu do projek­to­wa­nia przedszkoli. 

Zielone prze­strze­nie zewnętrzne

Uwiel­biamy wzajemne oddzia­ły­wa­nie prze­strzeni wewnętrz­nej i zewnętrznej.

Zaprojektowanie otoczenia jest naturalną częścią kompletnego projektu. Do tych zadań dysponujemy specjalistami z zakresu permakultury, krajobrazu i różnorodności biologicznej.
Nasze projekty mają różną skalę: prywatne ogrody, place zabaw, zagospodarowanie wód opadowych (LAR), parki itp. Łączy nas kreatywne podejście i poszukiwanie nowych doświadczeń.
Skontaktuj się z nami i porozmawiaj bez zobowiązań o tym, jak możemy pomóc Ci spełnić Twoje marzenie o przestrzeniach zewnętrznych.

Sprawdź nasz profil na Insta­gra­mie „BJERG’s_haveunivers”, gdzie dzie­limy się zielo­nymi inspi­ra­cjami, wiedzą ogrod­ni­czą i przy­dat­nymi wskazówkami.

Biuro 13 | Bjerg Arkitektur
Biuro 15 | Bjerg Arkitektur

Wymogi poża­rowe

Dyspo­nu­jemy eksper­tami w zakre­sie ochrony przeciwpożarowej.

W BJERG orientujemy się w wymogach bezpieczeństwa pożarowego, niezależnie od wielkości i rodzaju konstrukcji.
Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli doradzić się, czy projekt budowlany wymaga konsultacji przeciwpożarowej. Przedstawimy naszą ofertę. Im szybciej wspólnie porozmawiamy, tym łatwiejszy i tańszy będzie cały proces. Mówimy z doświadczenia.

BJERG świad­czy doradz­two prze­ciw­po­ża­rowe w całym obsza­rze ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej – w ramach komplek­so­wego doradz­twa przy projek­cie. Nieza­leż­nie od technologii.

Dział ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej ściśle współ­pra­cuje z naszymi archi­tek­tami i projek­tan­tami budyn­ków. Skon­tak­tuj się z jednym z naszych eksper­tów od ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej, Denni­sem, Ole lub Kajem.

NAGRODY ARCHI­TEK­TO­NICZNE

Z biegiem czasu stale zdoby­wamy uzna­nie za nasze projekty, zrów­no­wa­żone koncep­cje i inno­wa­cje archi­tek­to­niczne.
Jeste­śmy z tego powodu niesa­mo­wi­cie dumni. Oto kilka przykładów:

- Konkurs na projekt Gebe­rit 6x6: I nagroda w konkur­sie między­na­ro­do­wym, 2022.
- Przed­szkole w Podko­wie: I nagroda w kate­go­rii PLGBC Award 2022.
- Dom dwuoso­bowy Trane­mo­se­vej, nagro­dzony przez Gminę Balle­rup, 2018.
- Osie­dle miesz­ka­niowe Toftebo, 2. miej­sce Energy Award w kate­go­rii Buil­ding Awards 2018 i Construc­tion of the Year 2017 przy­zna­nej przez Maga­si­net Byggeri.
-Karo­li­ne­lun­den Kinder­gar­ten, Aalborg: pierw­sza nagroda w konkur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez Gminę Aalborg.
- Tårshal­len Multi­hus, Tårs: pierw­sza nagroda w konkur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez TUI.
- Dyre­stien, Tornby: otrzy­mał nagrodę archi­tek­to­niczną gminy Hjør­ring 2015.
- Rozbu­dowa szkoły śred­niej w Hjør­ring, otrzy­mała nagrodę archi­tek­to­niczną gminy Hjør­ring 2014.
- Teglverk­stomta Barne­hage, Oslo: pierw­sza nagroda w konkur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez gminę Omsorgs­bygg Oslo.
- Stor­går­den Barne­hage, Oslo: pierw­sza nagroda w konkur­sie archi­tek­to­nicz­nym.
- Svane­lunds­bak­ken, Hjør­ring: otrzy­mał nagrodę archi­tek­to­niczną gminy Hjør­ring 2013.
- EUC Nord, Hjør­ring: pierw­sza nagroda w konkur­sie architektonicznym.

SIEĆ

SIEĆ