Svane­lunds­bak­ken

DANMARKS FØRSTE PASSIVHUS ÆLDRECENTER

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hjørring

Areal:

4.500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Svane­lunds­bak­ken er Danmarks første passi­vhus ældre­cen­ter, og er belig­gende på en natur­skøn grund i centrum af Hjør­ring. Selvom projek­tet er fra 2013 er det stadig højak­tu­elt, når vi snak­ker bære­dyg­tigt og ener­giop­ti­me­ret arki­tek­tur. I passi­vhu­sprin­cip­perne stil­ler man nemlig højere krav til bl.a. ener­gi­be­hov og isole­ring­se­vne end de nuværende retning­slin­jer i bygning­sklasse 2020.
Bebyg­gel­sen er fordelt i to hove­dvo­lu­me­ner med boli­gen­he­der, og som centralt samling­spunkt er en semi­tran­spa­rent bygning place­ret som binde­led med hove­dind­gang. Mellem de to boli­gen­he­der er der anlagt et spæn­dende gård­miljø mod syd.

Svanelundsbakken 1 | Bjerg Arkitektur

KONCEPT

Boli­gerne på Svane­lunds­bak­ken er er et synligt eksem­pel på, at arki­tek­tur og ener­giop­ti­me­ring kan gå hånd i hånd uden at miste fokus på bebo­erens behov og samspil­let mellem omgi­vel­ser og bygning. Det har været vigtigt for os at skabe harmo­ni­ske og private boli­ger, som ikke er institutionspræget.

Svanelundsbakken 3 | Bjerg Arkitektur

ET ENKELT UDTRYK MED FULD UDNYT­TELSE AF DAGSLYS

Bygnin­gens design er kende­te­gnet ved skarpe linjer, store vindu­espar­tier og karnap­per i kobber, der står i kontrast til den hvide facade.
Karnap­perne og de øvrige store vindu­espar­tier er vinklet mod syd for at få trække så meget sollys ind i lejli­ghe­derne og fælle­som­råderne som muligt. At udnytte solens varme forbe­drer dagsly­skva­li­te­ten, har en sundheds­frem­mende effekt på trivsel og redu­ce­rer el- og varme­for­bru­get. Desu­den gør desi­gnet, at bebo­eren altid har udsigt til den grønne park.

BJERG Arki­tek­tur var ansvar­lig for: bruge­rind­dra­gelse, arki­tek­tråd­gi­vning, indret­ning, land­skab­sar­ki­tek­tur samt passi­vhus­de­sign og beregninger.

Svanelundsbakken 5 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 7 | Bjerg Arkitektur

EN GAVE TIL HJØRRING

"Ældrecenteret er en gave til Hjørring Kommunes ældre befolkning. Jeg synes, at det er dejligt at træde ind i huset hver eneste dag. Det man bliver mødt med er ro, og jeg fornemmer trivsel rundt omkring i huset både blandt beboere og personale.”

Edith Valhøj, daværende leder på Svanelundsbakken

Svanelundsbakken 9 | Bjerg Arkitektur

HOVE­DIND­GANG

Svanelundsbakken 11 | Bjerg Arkitektur

ANKOMST

Svanelundsbakken 13 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TUR­PRIS

Svane­lunds­bak­ken modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2013, og begrun­del­sen lød:

“En bebyg­gelse, der udnyt­ter sin land­ska­be­lige place­ring fuldt ud. Et enkelt og nøgternt byggeri i gode mate­ria­ler, som løftes af fornemme og funk­tio­nelle detal­jer. De fine gårdrum og bear­bejd­nin­gen af udeare­alerne bidra­ger til en god samhøri­ghed mellem ude og inde.”

Svanelundsbakken 15 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 17 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 19 | Bjerg Arkitektur