Bind­slev skole

TOTALRENOVERING OG TILBYGNING

Hvornår: 

2018

Hvor:

Bindslev

Areal:

6500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Den nedslidte Bind­slev Skole trængte til et løft af de fysi­ske rammer. BJERG har frem­tids­si­krede bygnin­gerne og forbe­dret forhol­dene med nye faglo­ka­ler, perso­na­le­fa­ci­li­te­ter mm. Gennem en årrække har vi været total­råd­gi­ver for den fase­op­delt og omfat­tende omby­gning og total­re­no­ve­ring af skolen. Projek­tet er lavet på baggrund af flere forskel­lige work­shops med brugerne, som hjalp os med at blive helt skarpe på deres behov.

Bindslev skole 1 | Bjerg Arkitektur

MODERNE OG SUNDT UNDERVISNINGSMILJØ

Reno­ve­rin­gen handlede bl.a. om at få de eksi­ste­rende faci­li­te­ter til at passe i den nye moderne skole­re­form. For at leve op til en mere dyna­misk skole­form var der behov for at ændre rumsam­men­hænge. Deru­do­ver omfat­tede reno­ve­rin­gen f.eks. udski­ft­ning af tagkon­struk­tion, nye vinduer, ny gulvbe­lægning og nye lofter. Alle indven­dige faci­li­te­ter er moder­ni­se­ret med særligt fokus på at udbe­dre tekni­ske instal­la­tio­ner, så de lever op til bygher­rens krav om et sundt inde­klima uden træk og kuldegener.

Udover reno­ve­ring desi­gnede BJERG en tilby­gning med børne­have og vugge­stue. Skolen og børne­hu­set ligger i et tætbe­byg­get boli­gom­råde – og god logi­stik blev prio­ri­te­ret for at skabe trygge omgi­vel­ser for børnene. BJERG har som total­råd­gi­ver udar­bej­det bygge­pro­gram med tilhørende bruge­rind­dra­gelse, projekt­for­slag, myndi­ghed­ste­gnin­ger, hoved­pro­jekt, udbud, bygge­le­delse, fagtil­syn og aflevering.

Bindslev skole 3 | Bjerg Arkitektur
Bindslev skole 5 | Bjerg Arkitektur