Binds­lev skole

TOTALRENOVERING OG TILBYGNING

Hvornår: 

2018

Hvor:

Bindslev

Areal:

6500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Den nedslidte Bindslev Skole trængte til et løft af de fysiske rammer. BJERG har fremtidssikrede bygningerne og forbedret forholdene med nye faglokaler, personalefaciliteter mm. Gennem en årrække har vi været totalrådgiver for den faseopdelt og omfattende ombygning og totalrenovering af skolen. Projektet er lavet på baggrund af flere forskellige workshops med brugerne, som hjalp os med at blive helt skarpe på deres behov.

Bindslev skole 1 | Bjerg Arkitektur

MODERNE OG SUNDT UNDERVISNINGSMILJØ

Renove­rin­gen hand­lede bl.a. om at få de eksi­ste­rende faci­li­te­ter til at passe i den nye moderne skolere­form. For at leve op til en mere dyna­misk skole­form var der behov for at ændre rumsam­men­hænge. Deru­d­over omfat­tede renove­rin­gen f.eks. udskift­ning af tagkon­struk­tion, nye vinduer, ny gulv­be­læg­ning og nye lofter. Alle indven­dige faci­li­te­ter er moder­ni­se­ret med særligt fokus på at udbedre tekni­ske instal­la­tio­ner, så de lever op til bygher­rens krav om et sundt inde­klima uden træk og kuldegener.

Udover renove­ring desig­nede BJERG en tilbyg­ning med børne­have og vugge­stue. Skolen og børne­hu­set ligger i et tætbe­byg­get bolig­om­råde – og god logi­stik blev prio­ri­te­ret for at skabe trygge omgi­vel­ser for børnene. BJERG har som total­rå­d­gi­ver udar­bej­det bygge­pro­gram med tilhø­rende bruger­ind­dra­gelse, projekt­for­slag, myndig­heds­teg­nin­ger, hoved­pro­jekt, udbud, bygge­le­delse, fagtil­syn og aflevering.

Bindslev skole 3 | Bjerg Arkitektur
Bindslev skole 5 | Bjerg Arkitektur