Jarenga Børne­hus

MODERNE BØRNEHUS

Hvornår: 

2021

Hvor:

Jarenga, Norge

Areal:

2000 m2

Bygherre:

Bærum Kommune

Jarenga Børne­hus er desig­net til 160 børn i alde­ren 0–6 år og er orga­ni­se­ret omkring fire firkan­tede volu­me­ner, der med tilhø­rende stuer udgør et torv. Orga­ni­se­rin­gen skaber over­blik og sikker­hed for børnene. Børne­hu­set er en lave­nergi dagin­sti­tu­tion, der er certi­fi­ce­ret BREEAM “very good”.
BJERG Arki­tek­tur blev invi­te­ret til at komme med et forslag til at opti­mere et tidli­gere tilbud fra anden udby­der. Det lykke­des BJERG at redu­cere det samlede brut­to­a­real af bygnin­gen væsent­ligt med ca. 1.000 kvm.

Jarenga Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

GENNEMTÆNKT STRUK­TUR

Børne­ha­ven er opdelt i tre etager. Neder­ste etage er delvist gravet ned i terræn og har teknikrum, birum og perso­na­le­af­de­ling. På de to andre etager
er fire torv-enhe­der. Fælles­funk­tio­ner som grov­mo­to­risk rum, fælles­køk­ken og fælles opholds­a­real er central place­ret i bygnin­gen. Trap­pen mellem 1. og 

2. etage er udfor­met som sidde­trappe – et element der kan bruges til leg,
teater eller andre former for fælles­sam­ling. Place­ring af indgang, garderobe, ganga­re­a­ler mm. er gennemtænkt, så rammerne er trygge for både børn og personale.

Jarenga Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Jarenga Børnehus 5 | Bjerg Arkitektur