Przed­szkole Jarenga

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE

Hvornår: 

2021

Hvor:

Jarenga, Norwegia

Areal:

2000 m2

Bygherre:

Bærum Kommune

Przed­szkole Jarenga prze­zna­czone jest dla 160 dzieci w wieku 0–6 lat i zbudo­wane jest z czte­rech kwadra­to­wych brył, które wraz z przy­na­leż­nymi do nich elmen­tami tworzą kwadrat. Forma przed­szkola tworzy bezpieczną prze­strzeń dla dzieci. Budy­nek otrzy­mał certy­fi­kat BREEAM “very good”.
BJERG Arki­tek­tur zostało zapro­szone do stwo­rze­nia tego projektu na podsta­wie poprzed­niej koncep­cji. BJERG udało się zmniej­szyć całko­witą powierzch­nię brutto budynku o ok. 1000 mkw.

Przedszkole Jarenga 1 | Bjerg Arkitektur

PRZE­MY­ŚLANA STRUKTURA

Przed­szkole podzie­lone jest na 3 piętra. Dolna kondy­gna­cja jest częściowo wkopana w ziemię i mieści pomiesz­cze­nie tech­niczne, oraz dział perso­nelu. Na pozo­sta­łych piętrach
są cztery sale. Funk­cje wspólne, takie jak duża sala ruchu, wspólna kuch­nia i część dzienna, są zloka­li­zo­wane central­nie w budynku. Schody pomię­dzy pierwszym, 

a drugim piętrem pełnią funk­cję prze­strzeni wspól­nej,
do nauki i zabawy. Loka­li­za­cja wejść, szatni, kory­ta­rzy itp. jest rozpla­no­wana tak, aby tworzyć przy­ja­zną prze­strzeń dla dzieci i personelu.

Przedszkole Jarenga 3 | Bjerg Arkitektur
Przedszkole Jarenga 5 | Bjerg Arkitektur