BJERG Green Lab

Bære­dyg­tig arki­tek­tur er vores store motivationsfaktor. 

Derfor gør vi en dyd ud af at være opda­te­ret på området. BJERG Green Lab er vores udvi­kling­sa­fde­ling, hvor vi med udgang­spunkt i vores egne projek­ter under­søger og stil­ler skarpt på arki­tek­tu­ren i den grønne omstilling.

På den måde føler vi os bedre rustet til at desi­gne bære­dyg­tig arki­tek­tur, som ikke kun lever op til bygning­sre­gle­men­tets krav og den frivil­lige bære­dyg­ti­ghed­sklasse, men er endnu mere ambitiøse.

Vi tror på, at videns­de­ling er vigtigt i den grønne omstil­ling. BJERG enga­ge­rer sig i forskel­lige netværk, holder oplæg om vores forsk­ning på inter­na­tio­nale og natio­nale konfe­ren­cer og på uddan­nel­se­sin­sti­tu­tio­ner. Desu­den medvir­ker vi i rege­rin­gens klimapartnerskabsudvalg.

BJERG Green Lab under­søger især, hvor­dan vi i vores arbejde kan bidrage til at komme i mål med det natio­nale poli­ti­ske mål om en CO2-reduk­tion på 70% i 2030.
Herun­der kan du læse nogle af vores sene­ste undersøgelser. 

Er du nysger­rig på at høre mere om vores under­søgel­ser eller temaer som passi­vhuse, ener­gief­fek­tiv arki­tek­tur, grønne uderum eller ansvar­ligt mate­ria­le­valg, er du meget velkom­men til at kontakte os. Vi fortæl­ler gerne mere eller kommer ud og holder oplæg.

Facade af byggeri Toftebo

Studies

Passive house reno­va­ted 10 years of CO2e experience 

In Denmark, it has been poli­ti­cally deci­ded to reduce emis­sions from all sectors by 70% until 2030. This paper looks at whether reno­va­tion of typi­cal houses can make a contri­bu­tion to redu­cing CO2 emis­sions based on measu­red values and compa­res measu­red values with
calcu­la­ted values over a measu­red period over 5 years (2016–2021).

Passive and Active Cooling in 3 PH Row Houses in DK 

Climate change – is cooling needed?
Climate change means higher middle tempe­ra­tu­res also in Denmark, esp. in late spring and summer. As people expe­rience higher tempe­ra­tu­res there is a growing need for user frien­dly summer comfort design.