Binds­lev skole

TOTALRENOVERING OG TILBYGNING

Hvornår: 

2018

Hvor:

Bindslev

Areal:

6500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Den nedslidte Binds­lev Skole trængte til et løft af de fysiske rammer. BJERG har frem­tids­sik­rede bygnin­gerne og forbed­ret forhol­dene med nye faglo­ka­ler, perso­nale­fa­ci­li­te­ter mm. Gennem en årrække har vi været total­råd­gi­ver for den fase­op­delt og omfat­tende ombyg­ning og total­re­no­ve­ring af skolen. Projek­tet er lavet på baggrund af flere fors­kel­lige work­shops med brugerne, som hjalp os med at blive helt skarpe på deres behov.

Bindslev skole 1 | Bjerg Arkitektur

MODERNE OG SUNDT UNDERVISNINGSMILJØ

Reno­ve­rin­gen hand­lede bl.a. om at få de eksis­te­rende faci­li­te­ter til at passe i den nye moderne skole­re­form. For at leve op til en mere dyna­misk skole­form var der behov for at ændre rumsam­men­hænge. Derud­over omfat­tede reno­ve­rin­gen f.eks. udskift­ning af tagkon­struk­tion, nye vinduer, ny gulv­be­læ­gning og nye lofter. Alle indven­dige faci­li­te­ter er moder­nise­ret med særligt fokus på at udbedre tekniske instal­la­tio­ner, så de lever op til bygher­rens krav om et sundt inde­klima uden træk og kuldegener.

Udover reno­ve­ring desig­nede BJERG en tilbyg­ning med børne­have og vugge­stue. Skolen og børne­hu­set ligger i et tætbe­byg­get bolig­om­råde – og god logis­tik blev prio­ri­te­ret for at skabe trygge omgi­vel­ser for børnene. BJERG har som total­råd­gi­ver udar­bej­det bygge­pro­gram med tilhø­rende bruger­ind­dra­gelse, projekt­for­slag, myndig­heds­teg­nin­ger, hoved­pro­jekt, udbud, bygge­le­delse, fagtil­syn og aflevering.

Bindslev skole 3 | Bjerg Arkitektur
Bindslev skole 5 | Bjerg Arkitektur