Vest­by­par­ken

TOTALRENOVERING

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hjørring

Areal:

13200 m2

Bygherre:

Boligforeningen AB - Keravavej

Vest­by­par­ken på ca. 13.000 m² fik i 2013 en større total- og energi­re­no­ve­ring af faca­der samt 108 lejlig­he­der. Vest­by­par­ken stod før reno­ve­rin­gen på Danmarks ghet­to­liste og havde store proble­mer med lejele­dig­hed og store driftsud­gif­ter. Målet med reno­ve­rin­gen var at skabe et mere attrak­tivt og sammen­hæn­gende bolig­om­råde. Forvand­lin­gen er stor. Alle lejlig­he­der frem­står gennem­lyste med store altaner/udestuer. Bebyg­gel­sen har fået et stort faca­de­mæs­sigt løft, og der har været fokus på at lave løsnin­ger, der energi­op­ti­me­rer boligerne. 
Tilbage­mel­din­gerne er posi­tive. Efter reno­ve­rin­gen blev det et popu­lært sted, hvor beboerne trives. Under­vejs i proces­sen blev bebo­ere ofte inddra­get, så deres ønsker og behov kunne indar­bej­des i den ende­lige løsning. Vesty­par­ken blev indstil­let til Reno­ver­pri­sen 2015.

Vestbyparken 1 | Bjerg Arkitektur
Vestbyparken 3 | Bjerg Arkitektur
Vestbyparken 5 | Bjerg Arkitektur