Byen i Parken

PARKEN I BYEN

Hvornår: 

2021

Hvor:

Hjørring

Areal:

14.400 m2

Bygherre:

Kimbo Byg

Byen i Parken er Hjør­rings nye spæn­dende kvar­ter, der forbin­der byens centrum og den nærlig­gende park “Chris­ti­ans­gave”. Koncep­tet har fra start været klart: Kvar­te­ret skulle både åbne parken for byen og åbne byen for parken.
BJERG Arki­tek­tur vandt i 2019 den kommu­nalt udbudte projekt- og grund­salgs­kon­kur­rence om opfø­rel­sen den af nye bydel midt i Hjør­ring – i samar­bejde med Arne Ander­sen Vrå, Eras­mus & Part­nere og BY+LAND. I 2021 stod første etape klar, og i sommeren 2022 er projek­te­rin­gen af anden etape sat i gang.

Byen i Parken 1 | Bjerg Arkitektur

Rela­tio­nen mellem by og park skaber vi med fors­kel­lige tiltag: place­rin­gen af de 8 punkt­huse åbner maksi­malt for forbin­del­serne, stisys­te­mer viser tyde­ligt sammen­hæn­gen og åbne samt offent­lige rum mellem punkt­husene invi­te­rer alle “inden­for”. Med fors­kel­lig beplant­ning i byrum­mets gård­rum træk­kes parkens flora også ind i den nye bydel. Vi har altså haft fokus på, at natu­ren skal være en del af bebo­el­ses­om­rå­det og en del frem­ti­dens bære­dyg­tige byer.

Video af Johny Kris­ten­sen og Eras­mus & Partnere 

Byen i Parken 3 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 5 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 7 | Bjerg Arkitektur

ANSVAR­LIGT BYGGERI

I projektet har vi genanvendt mursten fra byens gamle folkeskole “Vestre Skole”.
Punkthusene er designet kompakt - det vil sige, at overflader er reduceret for at minimere varmetab og energibehov. Varmetabet reduceres også, da boligerne primært er orienteret mod syd, ligesom placeringen også er nøje afvejet ift. minimal skyggepåvirkning.

Byen i Parken 11 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 13 | Bjerg Arkitektur

EN SELV­STÆN­DIG BYDEL

Byen i Parken rummer 8 bolig­blokke på 4–6 etager, der huser 137 boli­ger af varie­rende stør­relse og type. Fokus har været at skabe et kvar­ter med en selv­stæn­dig iden­ti­tet ift. andre områ­der i Hjør­ring.
Vi har i BJERG selv kontor i en af stue­eta­gerne og nyder dagligt godt af de fine omgi­vel­ser, som vi har kig til fra store vinduer.

Byen i Parken 15 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 17 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 19 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 21 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 23 | Bjerg Arkitektur