Byen i Parken

PARKEN I BYEN

Hvornår: 

2021

Hvor:

Hjørring

Areal:

14.400 m2

Bygherre:

Kimbo Byg

Byen i Parken er Hjørrings nye spændende kvarter, der forbinder byens centrum og den nærliggende park “Christiansgave”. Konceptet har fra start været klart: Kvarteret skulle både åbne parken for byen og åbne byen for parken.
BJERG Arkitektur vandt i 2019 den kommunalt udbudte projekt- og grundsalgskonkurrence om opførelsen den nye bydel midt i Hjørring – i samarbejde med Arne Andersen Vrå og BY+LAND. I 2021 stod første etape klar, og i sommeren 2022 er byggeriet af anden etape sat i gang.

Byen i Parken 1 | Bjerg Arkitektur

Rela­tio­nen mellem by og park skaber vi med forskel­lige tiltag: place­rin­gen af de 8 punk­t­huse åbner maksi­malt for forbin­del­serne, stisy­ste­mer viser tyde­ligt sammen­hæn­gen og åbne samt offent­lige rum mellem punk­t­hu­sene invi­te­rer alle “inden­for”. Med forskel­lig beplant­ning i byrum­mets gård­rum træk­kes parkens flora også ind i den nye bydel. Vi har altså haft fokus på, at natu­ren skal være en del af bebo­el­ses­om­rå­der og en del frem­ti­dens bære­dyg­tige byer.

Byen i Parken 3 | Bjerg Arkitektur

Byen i Parken 5 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 7 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 9 | Bjerg Arkitektur

ANSVAR­LIGT BYGGERI

I projektet har vi genanvendt mursten fra byens gamle folkeskole “Vestre Skole”.
Punkthusene er designet kompakt - det vil sige, at overflader er reduceret for at minimere varmetab og energibehov. Varmetabet reduceres også, da boligerne primært er orienteret mod syd, ligesom placeringen også er nøje afvejet ift. minimal skyggepåvirkning.

Byen i Parken 13 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 15 | Bjerg Arkitektur

EN SELV­STÆN­DIG BYDEL

Byen i Parken rummer 8 bolig­blokke på 4–6 etager, der huser 137 boli­ger af vari­e­rende stør­relse og type. Fokus har været at skabe et kvar­ter med selv­stæn­dig iden­ti­tet ift. andre områ­der i Hjør­ring.
Vi har i BJERG selv kontor i en af stue­e­ta­gerne og nyder dagligt godt af de fine omgi­vel­ser, som vi har kig til fra store vinduer.

Byen i Parken 17 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 19 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 21 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 23 | Bjerg Arkitektur
Byen i Parken 25 | Bjerg Arkitektur