Hjør­ring Gymnasium

SUNDT LÆRINGSMILJØ

Hvornår: 

2012-2019

Hvor:

Skolevangen. Hjørring

Areal:

3000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Som arki­tek­ter følger et stort ansvar, når vi desig­ner skoler. De fysiske rammer for under­vis­ning er nemlig afgø­rende for elevers læring og triv­sel. Og det ansvar tager vi seriøst – som ved reno­ve­ring, ombyg­ning og tilbyg­ning af Hjør­ring Gymnasium.

Fra 2012 har BJERG over flere etaper været total­råd­gi­ver på projek­tet. Målet har hele tiden været en moder­ni­se­ring og energi­op­ti­me­ring af skolens bygnin­ger. Om- og tilbyg­nin­gerne er opført efter passivhusstandard.

Gennem hele projek­tet har der været en tæt bruger­ind­dra­gelse med involve­ring af både lærer, admi­ni­stra­tivt perso­nale og elever. Bruger­grup­pen præsen­te­rede deres ønsker og behov ved  gennem­gang af bygnin­gen og heref­ter udar­bej­dede tegne­stuen ide- og skitse­op­læg, med efter­føl­gende tilret­ning efter bruger­grup­pens ønsker og behov.

Hjørring Gymnasium 1 | Bjerg Arkitektur

Reno­ve­ring, ombyg­ning og tilbyg­ning af Hjør­ring Gymna­sium indebar:

 • Ny præsen­ta­bel hoved­ind­gang og foyerområde.
 • Nye loka­ler til de krea­tive fag som musik­lo­ka­ler og dramalokale.
 • Et nyt stort auditorium.
 • Multi­me­die­la­bo­ra­to­rium.
 • Fest­sal.
 • Renoverede idræts­sale og omklædningsfaciliteter.
Hjørring Gymnasium 3 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 5 | Bjerg Arkitektur

EN SKOLE MED ET MEGET LAVT ENERGI­BE­HOV OG MODERNE UDTRYK

Både reno­ve­ring og tilbyg­nin­ger er desig­net med udgangs­punkt i prin­cip­perne fra passiv­hus­byg­geri, hvil­ket gør at gymna­si­ets
energi­for­brug nedbrin­ges betrag­te­ligt. Det skyl­des bl.a. en velisole­ret klimaskærm, træbe­klæd­ning og de store vindue­spar­tier.
De smalle hori­son­tale træpa­nel­ler skaber et harmo­nisk og moderne udtryk, og glas­par­tier signa­le­rer åben­hed og synlig­gø­rer det daglige
liv på skolen.

Hjørring Gymnasium 7 | Bjerg Arkitektur

PLADS TIL LÆRING

Med fors­kel­lige tiltag har vi ved reno­ve­ring og
ombyg­ning af Hjør­ring Gymna­sium skabt nuti­dige
opti­male under­vis­nings­ram­mer med et
sundt inde­klima. Det inde­bæ­rer bl.a.:

 • Store energi­ef­fek­tive vindue­spar­tier der giver masser af dags­lys og åbner bygnin­gen mod uderum.
 • Meka­nisk venti­la­tion­s­sys­tem der hele tiden sørger for frisk luft.
 • Højisole­rede vægge der sikrer et godt indeklima.
 • Fors­kel­lige læringszo­ner hvor der er mulig­hed for at adskille støjende og mindre støjende aktiviteter.
 • Sunde og natur­lige mate­ria­ler – f.eks. lino­leum og træ.
 • Åbne og lyse rum med god akustik.
Hjørring Gymnasium 9 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 11 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 13 | Bjerg Arkitektur

“Rammerne for under­vis­ning
er lige så vigtige som
kvali­te­ten af under­vis­ning.
Vi ser det som vores fornem­meste
opgave at udvikle
sunde lærings­mil­jøer,
hvor både elever og lærere
trives”

Mark Krebs, arkitekt 

Musiktilbygningen med ny hovedindgang, musik- og drama faciliteter, samt servicefaciliteter og auditorium mm. er blevet præmieret med Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2014. Begrundelsen lød:

“En vellykket tilbygning, som binder gymnasiets eksisterende bygninger fint sammen og danner en ny indbydende facade og velkomst. En sympatisk og harmonisk tilbygning, der er gennemarbejdet funktionelt og æstetisk. Tilbygningen fremtræder med god materialevirkning og med mange fine detaljer.”

Hjørring Gymnasium 15 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 17 | Bjerg Arkitektur

Hjørring Gymnasium 19 | Bjerg Arkitektur