I.P. Jacob­sen Center

SHOPPING- OG ERHVERVSCENTER

Hvornår: 

2006, 2022

Hvor:

Thisted

Bygherre:

Per Overgaard

I.P. Jacob­sen Center er et centralt belig­gende shop­ping­cen­ter i Thisted – opkaldt efter 1800-tals­dig­te­ren, som efter sigende blev født i et skip­per­hus lige i nærheden. 

Oprin­de­ligt ville man blot have bygget videre på det kompleks, der lå på stedet i forve­jen, men et indbudt skitse­for­slag fra BJERG fik bygherre og by til at tænke i større linjer. I.P. Jacob­sen Center er en moderne forret­nings­karré, som danner en helhed, der spil­ler op til nabo­byg­nin­gerne, som bl.a. er byens gamle rådhus.

For at gøre bygge­riet let og elegant i sit udtryk, valgte vi at pakke faca­derne ind i glas. En blan­ding af gennem­sig­tigt og mat profil­glas – dog med klart glas som udstil­lings­vin­duer i under­eta­gen ud mod gåga­den. På de øverste etager er der indbyg­gede nicher med indven­dige alta­ner med farvede felter i faca­den for at skabe nuan­cer og skygge­virk­ning. Øverst er der tre pent­houselej­lig­he­der, og under torve­area­let der 8000 m² p‑kælder. 

I.P. Jacobsen Center 1 | Bjerg Arkitektur

TRANS­FOR­MA­TION – Fra shop­ping­cen­ter til erhvervslokaler

I 2022 ændrede beho­vene sig, og BJERG blev igen en del af projek­tet. Denne gang skal butik­kerne på første­sa­len trans­for­me­res til konto­rer og service­for­mål. På 2. sal skal der etab­le­res flere lejlig­he­der og personalefaciliteter.

Vi har været opta­get af, hvor­dan vi med en ændret indret­ning, mere lysind­fald og imøde­kom­mende mate­ria­ler kan trans­for­mere cent­ret, så omgi­vel­serne vil passe til det 

nye formål og ikke mindst inspi­rere de kommende erhvervs­dri­vende lejere.

Der kommer f.eks. en atri­um­gård for at få mere lys og luft ind. Faca­derne bliver også opgra­de­ret. Både for at opnå et markant bedre lysind­fald til de nye funk­tio­ner og energi­op­ti­mere bygningen.

Transformationsforslag
Visu­ali­se­ring til transformationsprojekt
I.P. Jacobsen Center 4 | Bjerg Arkitektur
I.P. Jacobsen Center 6 | Bjerg Arkitektur
I.P. Jacobsen Center 8 | Bjerg Arkitektur
I.P. Jacob­sen Center 2006