Løgstør Skole

RENOVERING OG OMBYGNING

Hvornår: 

2020

Hvor:

Løgstør

Areal:

8800 m2

Bygherre:

Vesthimmerland Kommune

Løgstør Skole har gennem­gået en omfangs­rig reno­ve­ring af eksis­te­rende faci­li­te­ter. Resul­ta­tet er en moderne skole med fokus på en dyna­misk skole­form, åben­hed i under­vis­nin­gen, nye lærings­mil­jøer og kvali­tets­løft af perso­nale­fa­ci­li­te­ter og faglo­ka­ler. I forbin­delse med reno­ve­rin­gen er der fore­ta­get en ombyg­ning og opgra­de­ring af et område på i alt ca. 8.800 m² brutto. Visio­nen for projek­tet var at sikre, at den nedslidte skole, med reno­ve­rin­gen, vil være sikret mange år frem.

Projek­tet omfat­tede i hoved­træk udskift­ning af tagkon­struk­tion, etab­le­ring af venti­la­tion, malede vægge, nye vinduer, ny gulv­be­læ­gning, nye lofter og nye radia­to­rer. Flere af tilta­gene bidra­ger til et bedre inde­klima, som brugerne også frem­hæ­ver efter­føl­gende. Derud­over har vi ændrede rum-sammen­hænge for at styrke den interne logis­tik. Der har under­vejs været en tæt dialog med brugere og bygherre.

Løgstør Skole 1 | Bjerg Arkitektur

Vi har arbej­det med bære­dyg­tige løsnin­ger i et total­øko­no­misk perspek­tiv. Der er lavet lavenergi­mæs­sige tiltag i reno­ve­rin­gen samt øget tilgæn­ge­lig­hed. Inven­tar fra skolekøk­ken, fysik­lo­kale og biolo­gi/­na­tur-tekno­logilo­ka­ler er genbrugt – og skolens oprin­de­lige gule murstens­vægge er bibeholdt.

Skolen var bl.a. plaget af dårligt inde­klima, og i tæt samar­bejde med Løgstør Kommune har vi løst tekniske, arki­tek­to­niske og konstruk­tion­smæs­sige udford­rin­ger – især med fokus på at tekniske instal­la­tio­ner levede op til bygher­res ønsker og krav om et sundt inde­klima og inspi­re­rende lærings­mil­jøer. Bygge­ar­bej­det er fore­gået i etaper, imens skolen var i brug.