VESTER MARI­EN­DAL SKOLE

INSPIRERENDE UNDERVISNINGSMILJØ

Hvornår: 

2022

Hvor:

Aalborg

Areal:

2400 m2

Bygherre:

Aalborg Kommune

Vester Mari­en­dals eksis­te­rende rammer har gennem­gået en moder­ni­se­ring og er trans­for­me­ret til et inklu­de­rende, moderne under­vis­nings­miljø, der sætter alle kvad­rat­me­ter i spil til læring, leg og bevæ­gelse. De opdate­rede rammer tilby­der i højere grad varie­rende og tilpas­sede læringsmiljøer.
For at designe rammer der bedst muligt passer den daglige anven­delse, har der under­vejs været bruger­in­volve­ring med både perso­nale, forældre og lokal­sam­fun­dets inter­es­sen­ter. Bygnig­nerne er energi­op­ti­me­ret – så de er billi­gere i drift og har et sundere indeklima.
Der er lavet en tilby­ning med et spec­ial­skole­af­snit for 80 børn, der er desig­net som en inte­gre­ret del af den samlede helheds­plan for skolen. Præmis­sen er, at man skal have mulig­hed for at deltage i fællesska­bet, uanset hvil­ken funk­tion­snedsæt­telse man måtte være berørt af – enten fysisk, senso­risk eller kognitivt.
Bygherre ønskede også at gøre de slidte udea­rea­ler mere attrak­tive – både til leg, bevæ­gelse og læring. Skole­går­den er rede­sig­net, der er kommet mere grønt, nye lege­reds­ka­ber og flere uden­dørs lærings­mil­jøer. Inde og ude smel­ter i højere grad sammen.
Om- og tilbyg­nin­gen er fore­gået i etaper, mens skolen var i drift.
På skolen er der ca. 450 elever i almen­klas­ser og 85 elever i spec­ial­klas­ser. Projek­tet er lavet i samar­bejde med RUM.

VESTER MARIENDAL SKOLE 1 | Bjerg Arkitektur

VESTER MARIENDAL SKOLE 3 | Bjerg Arkitektur
VESTER MARIENDAL SKOLE 5 | Bjerg Arkitektur
VESTER MARIENDAL SKOLE 7 | Bjerg Arkitektur