Havne­hu­set

INDBYDENDE HUS PÅ AALBORG HAVN

Hvornår: 

2007

Hvor:

Aalborg

Areal:

1000 m2

Bygherre:

Hans Andersen, City Ejendomme

Havne­hu­set har en første­klasse belli­gende på Aalborg havne­front. I stue­eta­gen ligger bl.a. Restau­rant Fusion med direkte udsyn og adgang til fjorden og livet på havne­pro­me­na­den. På 1. salen er der kontor­leje­mål, og i midten af bygnings­krop­pen er der etable­ret et dobbelt­højt, rumme­ligt atrium, hvor­fra man ankom­mer til de fors­kel­lige lejemål.

Huset er karak­te­ris­te­ret ved den kubiske form, store vindue­spar­tier og kvali­tets­ma­te­ria­ler. Et byggeri der skil­ler ud på Aalborg Havn. Inden­for er der lyst og højt til loftet, og loka­lerne indby­der til fest­lige arrangementer.

BJERG Arki­tek­tur var total­råd­gi­ver på projek­tet og udar­bej­dede skitse­pro­jekt, bruger­in­volve­ring, projek­te­ring og tilsyn på plad­sen. Bygnin­gen er opført i en hovedentreprise

 

Havnehuset 1 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 3 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 5 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 7 | Bjerg Arkitektur