Havne­hu­set

INDBYDENDE HUS PÅ AALBORG HAVN

Hvornår: 

2007

Hvor:

Aalborg

Areal:

1000 m2

Bygherre:

Hans Andersen, City Ejendomme

Havne­hu­set har en første­klasse belli­gende på Aalborg havne­front. I stue­e­ta­gen ligger bl.a. Restau­rant Fusion med direkte udsyn og adgang til fjor­den og livet på havne­pro­me­na­den. På 1. salen er der kontor­le­je­mål, og i midten af bygnings­krop­pen er der etab­le­ret et dobbelt­højt, rumme­ligt atrium, hvor­fra man ankom­mer til de forskel­lige lejemål.

Huset er karak­te­ri­ste­ret ved den kubi­ske form, store vindu­es­par­tier og kvali­tets­ma­te­ri­a­ler. Et byggeri der skil­ler ud på Aalborg Havn. Inden­for er der lyst og højt til loftet, og loka­lerne indby­der til fest­lige arrangementer.

BJERG Arki­tek­tur var total­rå­d­gi­ver på projek­tet og udar­bej­dede skit­se­pro­jekt, bruger­in­vol­ve­ring, projek­te­ring og tilsyn på plad­sen. Bygnin­gen er opført i en hovedentreprise

 

Havnehuset 1 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 3 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 5 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 7 | Bjerg Arkitektur