Toftebo

RENOVERING MED 89% CO2-REDUKTION

Hvornår: 

2017

Hvor:

Værløse

Areal:

4500 m2

Bygherre:

Boligforeninegn DAB

Boligbebyggelsen Toftebo blev oprindelig opført som etageboliger i 1950’erne og består i dag af 83 familieboliger med en blanding af 2-5 værelses lejligheder.

Renoveringen af den almene bebyggelse er et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant samfundsmæssig besparelse i både CO2-udledning og energi til opvarmning.

Renoveringen har samlet set reduceret bebyggelsens CO2-udledning med 89% og varmebehovet med 93%.

Toftebo 1 | Bjerg Arkitektur

KONCEPT – LAVE ENER­GI­UD­GIF­TER OG SUVERÆNT INDEKLIMA

Ener­gi­renove­rin­gen af Toftebo foku­se­rer på at skabe de bedste forud­sæt­nin­ger for at redu­cere bebyg­gel­sens ener­gi­ud­gif­ter, forbedre inde­kli­maet og højne komfor­ten. Tidli­gere tændte bebo­erne i Toftebo alle­rede for varmen i septem­ber måned pga. træk og kulde­ge­ner, og efter renove­rin­gen melder flere tilbage, at de først skruer op på termosta­ten i decem­ber. Bebyg­gel­sen er renove­ret efter passivhus-standarden.

BÆRE­DYG­TIG­HED HELE VEJEN RUNDT

Målet med renove­rin­gen af Toftebo har ikke blot været at sænke varme­for­bru­get og vedli­ge­holde faca­der og tag. Udgangs­punk­tet har været at tage afsæt i bebyg­gel­sens eksi­ste­rende, posi­tive takter og dyrke og forfine dem, så hele Toftebo udvik­ler sig i en bære­dyg­tig retning, både soci­alt, økono­misk og ener­gi­mæs­sigt – nu og for frem­ti­den. Toftebo frem­står derfor efter renove­ring som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privatliv.

RESPEKT FOR DET EKSISTERENDE UDTRYK

Toftebo 5 | Bjerg Arkitektur

Renove­rin­gen omfat­ter bebyg­gel­sens faca­der, alta­ner og tekni­ske instal­la­tio­ner. Med udgangs­punkt i det eksi­ste­rende udtryk er vi gået efter et enkelt og robust materialevalg.

Vores vision var at forbedre og opti­mere bygnin­gens klima­skærm, og udnytte den energi der er i boli­gen bedst muligt. Det sker ved at efte­ri­so­lere bygnings­krop­pen, skifte til super-lave­ner­gi­vin­duer og etab­lere effek­tive varme­gen­vin­dings­an­læg, der både sikrer frisk luft i boli­gerne og genan­ven­der
varmen med op til 85 %. På den måde er det også muligt at udnytte den gratis solar-energi fra solen, og ener­gien som perso­nerne og appa­ra­terne i boli­gen afgi­ver til at opvarme boligen.

Toftebo 7 | Bjerg Arkitektur
Søren Riis Dietz

“Toftebo viser, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme.
Passivhusrenoveringen var billigere at udføre end den nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporten”

Søren Riis Dietz, arkitekt 

Toftebo 10 | Bjerg Arkitektur
Grafisk vising af effekten med solindfald.
Toftebo 13 | Bjerg Arkitektur