Værløse Bymidte

BYRUM OG BOLIG

Hvornår: 

2009

Hvor:

Værløse

Areal:

5200 m2

Bygherre:

Per O. Holding aps

Værløse Bymidte består af 4900 m² boli­ger fordelt på 45 lejlig­he­der i stør­rel­ser fra 75–140 m², samt 2900 m² butik og café og 285 parkeringspladser.

Bebyg­gel­sen ligger i forlæn­gelse af den eksi­ste­rende gågade, der afslut­tes i en plads. På den store trappe skabes et natur­lig møde­sted. Trap­pen bliver samti­dig binde­led­det mellem de to forskel­lige byfunk­tio­ner: gågade og bolig­kvar­te­ret. Boli­gerne er dispo­ne­ret med flere huse i skif­tende plan, så der opstår forskel­lige mindre byrum mellem husene.

Bebyg­gel­sen er særligt karak­te­ri­ste­ret ved det kubi­ske udtryk og tegl­ste­nene med det levende farve­spil. Som udgangs­punkt betrag­tes hele bebyg­gel­sen som en skul­p­tu­rel masse, hvori der er skåret fra og lagt til.

Projek­tet er lavet i samar­bejde med JJW, MT-Højgaard og Wissen­berg A/S.

Værløse Bymidte 1 | Bjerg Arkitektur
Værløse Bymidte 3 | Bjerg Arkitektur
Værløse Bymidte 5 | Bjerg Arkitektur