Villa Grøn­nin­gen

TOTALRENOVERING AF 60'ER HUS

Hvornår: 

2015

Hvor:

Hjørring

Bygherre:

Privat

Villaen på Grøn­nin­gen var før total­renove­rin­gen og tilbyg­nin­gen en tradi­tio­nel villa fra 1960´erne. I dag er det et moderne ener­gi­ef­fek­tivt passiv­hus i moderne arki­tek­tur. Ener­giop­ti­me­rin­gen viser sig bl.a. ved, at huset er gået fra ener­gi­mærke D til ener­gi­mærke A+.

Villaen er arki­tek­to­nisk marke­ret som en hvid kube, hvorpå tilbyg­nin­gerne er tilkoblet, der marke­res i form af de antra­zit­grå faca­der med træe­le­men­ter for at give en varme og glød til faca­deud­styk­ket. Tilbyg­nin­gerne, der rummer stue, værel­ses­fløj og garage er ca. 0,5 m lavere end eksi­ste­rende bolig for at markere koncep­tet med kontra­sten mellem eksi­ste­rende villa og tilbygning.

 

Villa Grønningen 1 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TUR OG ENERGI

Villaen har et mini­ma­li­stisk faca­deud­tryk med puds, fiber­ce­ment og træfel­ter, der giver et spæn­dende mate­ri­a­le­spil. Sydfa­ca­den åbner op mod omgi­vel­serne, og sikrer også et opti­me­ret varme­bi­drag til boli­gens opholds­rum. Indgangs­fa­ca­den rummer en marke­ret over­dæk­ket indgang og illu­stre­rer koncep­tet med kontra­sten mellem den eksi­ste­rende hvid­pud­sede facade og de nye mørke tilbyg­nin­ger, hvil­ket giver et vari­e­ret faca­deud­tryk, der blødes op af træfel­terne i en varm glød. Fiber­ce­ment­fa­ca­derne er bear­bej­det, så de i deres udtryk giver et spæn­dende vari­e­ret udtryk.

Hele projek­tet er udført efter passiv­hus­stan­dar­den. Alle de tekni­ske instal­la­tio­ner i huset er opti­me­ret og snak­ker sammen. På den måde vil huset efter behov selv justere varme og venti­la­tion, åbne vinduer, kører gardi­ner for og justere belys­nings­ni­veau for at opti­mere de ener­gi­mæs­sige besparelsespotentialer.

Villa Grønningen 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Grønningen 5 | Bjerg Arkitektur