Gladsaxe Børne­hus

SVANEMÆRKET BØRNEHUS

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Gladsaxe

Areal:

3000 m2

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Det er hverdag i Børnehuset ved Gladsaxe Idrætsanlæg.
Her summer det af liv og aktivitet. Et sted hvor børn og personale kan sige: ”Her er rart at være”. Det er Børnehuset ved bakken med landskabet som den skiftende ramme for en grøn og oplevelsesrig hverdag. Her er den legende læring tilpasset børnenes  udviklingstrin.

Bygningen er designet med henblik på at blive Svanemærket, og derfor er børnehuset også kendetegnet ved at være en sund bygning med et godt indeklima og et lavt energiforbrug.

Gladsaxe Børnehus forventes at være færdigt i foråret 2024.

Nara­tiv

HER ER TRYGT OG GODT

Gladsaxe Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 5 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 7 | Bjerg Arkitektur

Vi fore­stil­ler os Gladsaxe Børne­hus perso­ni­fi­ce­ret som et bælte­dyr: et lille blødt, men stærkt dyr. Bælte­dy­ret har set hvor rart et sted, caféha­ven er. Derfor har den fundet den perfekte plads i solen og gravet sig ind i bakken – for at kunne ligge lunt og trygt.

Ud fra fore­stil­lin­gen om det bløde, men stærke, har vi i desig­net af børne­hu­set arbej­det med en meget bevidst vari­a­tion af akti­vi­tets­ni­veauer og zoner. I udeom­rå­det fra det høje akti­vi­tets­ni­veau på lege­plad­sen mod vest til det mere rolige ankom­st­om­råde mod øst. I børne­hu­sets indre bevæ­ger dyna­mi­k­ken sig fra de aktive fælles­rum og ankomsta­re­a­ler mod nord til de rolige nicher ved udsig­ten i grup­pe­rum­mene og ’hylden’ i bakken mod syd.

Gladsaxe Børnehus 9 | Bjerg Arkitektur

Land­ska­bet spil­ler en vigtig rolle i desig­net, da huset bygges ind i bakken, så den offent­lige sti, der binder områ­det sammen i dag, kan videre­fø­res over taget. Den grønne sti over huset skaber et unikt udtryk for daginstitutionen. 

Bakken ”klip­pes over”, og jorden bruges til at udfylde bassi­nets gamle place­ring. For at bevare det grønne udtryk laves taget med sedum bærende af en trækon­struk­tion. På forbin­del­sen over taget etab­le­res små bakker med tagplan­ter for ople­vel­sen af et grønt rum, når man bevæ­ger sig over bygningen. 

Mod syd har man et roligt kig over bold­ba­nerne ved Gladsaxe Stadion, og mod nord ligger lege­plad­sen og caféha­vens mange tilbud. Bygnin­gens nord- og sydfa­cade er i træ, mens øst- og vest­fa­ca­den laves i et hårdere mate­ri­ale for at markere over­gan­gen og samspil­let med land­ska­bets støttemure.

Broen binder bakken og bygnin­gen sammen. Her kan man både til fods og på cykel bevæge sig over dagtilbuddet.

Gladsaxe Børnehus 11 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 13 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 15 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 17 | Bjerg Arkitektur

PLAN

Gladsaxe Børnehus 19 | Bjerg Arkitektur

I planen ses, hvor­dan børne­hu­set er klart opdelt i zoner. Med grup­pe­rum­mene mod syd og fælles­rum­mene mod nord bliver der skabt en natur­lig gradu­e­ring fra den høje akti­vi­tet på lege­plad­sen til mulig­hed for mere rolige akti­vi­te­ter på den sydlige terrasse.

Gladsaxe Børnehus 21 | Bjerg Arkitektur

orga­ni­se­ring

Børne­hu­sets samlede areal er ca. 1.360 m², og udea­re­a­ler med lege­plads og omkring­lig­gende area­ler på ca. 3.000 m². Der er plads til 8 grup­per, hvoraf en gruppe er til børn med særlige behov. Udover grup­pe­rum finder man centralt i bygnin­gen husets hjer­te­rum: Det store fælles­rum, der ligger i direkte forbin­delse til køkken, børne­køk­ken, hove­d­ind­gang, akti­vi­tets­rum, konto­rer og personalefaciliteter.

Gladsaxe Børnehus 23 | Bjerg Arkitektur
Gladsaxe Børnehus 25 | Bjerg Arkitektur

NORD­FA­CADE

Gladsaxe Børnehus 27 | Bjerg Arkitektur