Svane­lunds­bak­ken

DANMARKS FØRSTE PASSIVHUS ÆLDRECENTER

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hjørring

Areal:

4.500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Svanelundsbakken er Danmarks første passivhus ældrecenter, og er beliggende på en naturskøn grund i centrum af Hjørring. Selvom projektet er fra 2013 er det stadig højaktuelt, når vi snakker bæredygtigt og energioptimeret arkitektur. I passivhusprincipperne stiller man nemlig højere krav til bl.a. energibehov og isoleringsevne end de nuværende retningslinjer i bygningsklasse 2020.
Bebyggelsen er fordelt i to hovedvolumener med boligenheder, og som centralt samlingspunkt er en semitransparent bygning placeret som bindeled med hovedindgang. Mellem de to boligenheder er der anlagt et spændende gårdmiljø mod syd.

Svanelundsbakken 1 | Bjerg Arkitektur

KONCEPT

Boli­gerne på Svane­lunds­bak­ken er er et synligt eksem­pel på, at arki­tek­tur og ener­giop­ti­me­ring kan gå hånd i hånd uden at miste fokus på bebo­e­rens behov og samspil­let mellem omgi­vel­ser og bygning. Det har været vigtigt for os at skabe harmoni­ske og private boli­ger, som ikke er institutionspræget.

Svanelundsbakken 3 | Bjerg Arkitektur

ET ENKELT UDTRYK MED FULD UDNYT­TELSE AF DAGSLYS

Bygnin­gens design er kende­teg­net ved skarpe linjer, store vindu­es­par­tier og karnap­per i kobber, der står i kontrast til den hvide facade.
Karnap­perne og de øvrige store vindu­es­par­tier er vink­let mod syd for at få trække så meget sollys ind i lejlig­he­derne og fælles­om­rå­derne som muligt. At udnytte solens varme forbed­rer dags­lyskva­li­te­ten, har en sund­heds­frem­mende effekt på triv­sel og redu­ce­rer el- og varme­for­bru­get. Desu­den gør desig­net, at bebo­e­ren altid har udsigt til den grønne park.

BJERG Arki­tek­tur var ansvar­lig for: bruger­ind­dra­gelse, arki­tek­t­rå­d­giv­ning, indret­ning, land­skabs­ar­ki­tek­tur samt passiv­hus­de­sign og beregninger.

Svanelundsbakken 5 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 7 | Bjerg Arkitektur

EN GAVE TIL HJØRRING

"Ældrecenteret er en gave til Hjørring Kommunes ældre befolkning. Jeg synes, at det er dejligt at træde ind i huset hver eneste dag. Det man bliver mødt med er ro, og jeg fornemmer trivsel rundt omkring i huset både blandt beboere og personale.”

Edith Valhøj, davæ­rende leder på Svanelundsbakken

Svanelundsbakken 9 | Bjerg Arkitektur

HOVE­D­IND­GANG

Svanelundsbakken 11 | Bjerg Arkitektur

ANKOMST

Svanelundsbakken 13 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TUR­PRIS

Svane­lunds­bak­ken modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2013, og begrun­del­sen lød:

“En bebyg­gelse, der udnyt­ter sin land­ska­be­lige place­ring fuldt ud. Et enkelt og nøgternt byggeri i gode mate­ri­a­ler, som løftes af fornemme og funk­tio­nelle detal­jer. De fine gård­rum og bear­bejd­nin­gen af udea­re­a­lerne bidra­ger til en god samhø­rig­hed mellem ude og inde.”

Svanelundsbakken 15 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 17 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 19 | Bjerg Arkitektur