Enghu­sene

SMÅ ROBUSTE BOLIGER

Hvornår: 

2021

Hvor:

Smørum

Areal:

4500 m2

Bygherre:

Boligforeningen 3B og Egedal Kommune

Robu­ste Små Boli­ger er navnet på et bolig­kon­cept med enkle boli­ger, som skal danne ramme om et trygt og rart hjem. De 102 boli­ger på 29–90 m² er målret­tet både enlige og fami­lier. Som en del af Egedal Kommu­nes projekt ”Fra flygt­ning til Egedal-borger” er de farve­rige boli­ger i første omgang tiltænkt flygt­ninge. Selvom boli­gerne har en billig husleje, er der ikke gået på kompro­mis med robust­hed, drifts­ven­lig­hed og energikrav. 

Boli­gerne opfø­res som række­huse i et plan med loft til kip og hems. Der er anvendt natur­lige og genan­ven­de­lige mate­ri­a­ler. Store vindu­es­par­tier og oven­lys sikrer et godt dags­lys, skaber sammen­hæng til til de fælles grønne udea­re­a­ler og kan bruges til effek­tivt at venti­lere. Husene er ener­gi­ef­fek­tive med solcel­ler og et kontrolleret varme- og venti­la­tions­an­læg

De små huse har et flek­si­belt design, så der på sigt er nem mulig­hed for at sammen­lægge to boli­ger til én større fami­lie­bo­lig, hvis beho­vet skulle opstå. 

BJERG har vundet tota­len­tre­pri­se­kon­kur­ren­cen for Bolig­for­e­nin­gen 3B og Egedal Kommune i samar­bejde med G.V.L Entre­prise,  ABC – Rådgi­vende Inge­ni­ø­rer, A. R Teknik ApS og Lassen Landskab.

Området set fra oven
Enghusene 2 | Bjerg Arkitektur
Enghusene 4 | Bjerg Arkitektur