Nansen­par­ken Barnehage

PASSIVHUSBØRNEHAVE

Hvornår: 

2018

Hvor:

Bærum, Norge

Areal:

3800 m2

Bygherre:

Omsorgsbygg Oslo KF

I en forstad til Oslo ligger børne­ha­ven Nansen­par­ken, som er vundet i tota­len­tre­pri­se­kon­kur­rence. Som de fleste af BJERGS projek­ter, er børne­ha­ven desig­net efter passiv­hus-stan­dar­den. Bygnin­gens facade er med mørke tegl­sten, der kontra­ste­res af en farvet fiber­ce­ment­plade for at skabe mate­ri­ale- og farve­spil. Både inde og ude er der i indret­nin­gen fokus på at invi­tere til leg og akti­vi­tet – f.eks. med farve­op­delte zoner.
Børne­ha­ven til 200 børn har hestesko­form, og på de to etager forde­ler sig 12 baser til børne­grup­perne, som alle har udsyn til uden­dør­s­a­re­a­lerne. I en stor børne­have som Nansen­par­ken er der behov for gennemtænkte løsnin­ger – både ift. bygning og indret­ning. Mate­ri­a­le­val­gene er robu­ste, og rumdis­po­ne­rin­gen gør det trygt for både børn og personale.

Nansenparken Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur

Grun­den har et kraf­tig terræn­fald mod øst, og kælde­ren på 1.550 m² har været
nødven­dig for at kunne hånd­tere en even­tuel over­svøm­melse. Bygnin­gen blev
derfor hævet cirka én meter, hvor der i kælder­ni­veau er parkeringsfaciliteter

for at opti­mere grunda­re­a­let til leg og udfol­delse. Bygnings­krop­pen er
desig­net og place­ret, så den skær­mer mod støj fra en befær­det vej.

Nansenparken Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur