Rådhu­slun­den

FLEKSIBLE ALMENE BOLIGER

Hvornår: 

2017

Hvor:

Smørum

Areal:

7950 m2

Bygherre:

Domea

Hvor­dan laver man et ældre rådhus om til almene bære­dyg­tige boliger?
Både ovenpå, indeni og ved siden af Smørums tidli­gere Rådhus finder man 86 visio­nære og ansvar­lige almene boli­ger. BJERGS total­rå­d­giv­ning omfat­tede på den måde både nybyg­geri og en gennem­gri­bende renovering.

Det tidli­gere Smørum Rådhus er omdan­net til 24 lejlig­he­der med egne haver og gård­rum. Klima­skær­men er opti­me­ret, med udgangs­punkt i passiv­hus-prin­cip­perne, svarende til ultra-lave­nergi. Ovenpå og ved siden af rådhu­set er der, i lette træmo­du­ler, opført  henholds­vis 23 og 39 lejlig­he­der med egne tagter­ras­ser, alta­ner eller haver.

Rådhuslunden 1 | Bjerg Arkitektur

Rådhuslunden 3 | Bjerg Arkitektur

Koncep­tet for Rådhu­slun­den er flek­sible og dyna­mi­ske boli­ger. Derfor skal en bolig den ene dag kunne skabe rammerne for en enlig og den næste dag være hjem for en fami­lie med to børn. Ambi­tio­nen var også sunde og inspi­re­rende boli­ger, der skulle være billige at opføre og billige i drift.

Rådhuslunden, Smørum - Bjerg Arkitekter

Bebyg­gel­sen har et dyna­misk udtryk med de vari­e­rende frem­s­pring mellem boli­gerne. Med hori­son­tale træpa­ne­ler, vari­a­tion i faca­de­e­le­men­ter og stramme linjer frem­står et spæn­dende og moderne udtryk. Ved det gamle rådhus er den bærende struk­tur med de klas­si­ske røde mursten og det markante beto­n­e­le­ment bevaret.

Hele områ­det er anlagt med mindre bugtende stier og regn­vands­bede, som binder bebyg­gel­ser­nes forskel­lige mindre nærmil­jøer sammen, og samti­dig kæder det sammen med den omkring­lig­gende by.

Modul­byg­geri

Rådhuslunden 6 | Bjerg Arkitektur

Rådhu­slun­den opfø­res som et modul­byg­geri, der er sammen­sat af “klod­ser” i samme grund­stør­relse, men i hvert sit mate­ri­ale, som netop under­stre­ger det modu­lære i bygge­riet. “Klod­serne” kan sammen­sæt­tes på forskel­lige måder, og på den måde skabe forskel­lige bolig­stør­rel­ser. Lejlig­he­derne er vari­e­ret i fem forskel­lige stør­rel­ser fra 38,5 m² til 110,5 m².

Faca­de­e­le­men­terne har et flek­si­belt monte­rings­sy­stem, så de også nemt kan udskif­tes, hvis det bliver nødven­digt. Modul­byg­ge­riet letter ikke kun opfø­rel­sen, men sikrer også en fordel­ag­tig totalø­ko­nomi gennem en opti­me­ret og indu­striel tilgang til bygge­pro­ces, trans­port og montage.

Rådhuslunden 8 | Bjerg Arkitektur

FREM­TI­DENS ALMENE
BOLI­GER

Rådhuslunden 10 | Bjerg Arkitektur

”På tegne­stuen er vi meget opta­get af at bygge med øje for at imøde­komme forskel­lige og vari­e­rende behov nu og i frem­ti­den. I en stor del af lejlig­he­derne giver folde­vægge og et rummø­bel f.eks. ekstra flek­si­bi­li­tet. På den måde kan boli­gerne nemt gå fra at have ét til tre rum”

Carsten Wraae, arkitekt

Rådhuslunden 12 | Bjerg Arkitektur
Rådhuslunden 14 | Bjerg Arkitektur
Før
Rådhuslunden 16 | Bjerg Arkitektur
Efter
Rådhuslunden 18 | Bjerg Arkitektur

BEBYG­GEL­SENS BÆRE­DYG­TIGE MEKANISME

Mekanismen for bebyggelsen er tænkt som et “selvforsynende” system, hvor man udnytter naturens gratis ressourcer som solens stråler og regnvand. Boligernes behov for tilført varme er reduceret til et minimum pga. et kompakt design, kuldebrosfrie konstruktioner og en velisoleret klimaskærm.

Rådhuslunden 20 | Bjerg Arkitektur