Rådhus­lun­den

FLEKSIBLE ALMENE BOLIGER

Hvornår: 

2017

Hvor:

Smørum

Areal:

7950 m2

Bygherre:

Domea

Fra 1979 til 2006 var der på Flodvej 77 kun sags­be­hand­ling og kommu­nale møder. Siden 2017 har der dog, ovenpå, indeni og ved siden af Smørums tidli­gere Rådhus været legende børn, fami­lier og hver­dags­liv i 86 almene boli­ger. BJERGS total­råd­giv­ning omfat­tede på den måde både nybyg­geri og en gennem­gri­b­ende reno­ve­ring. Ambitio­nen for projek­tet var at gøre det udtjente rådhus til ”frem­ti­dens almene boli­ger”. Vi ville skabe sunde, flek­sible boli­ger, der var ratio­nelle at opføre og samti­digt billige i drift. Et af de ekstra spæn­dende udford­rin­ger i projek­tet var ambitio­nen om at ombygge en del af det gamle rådhus til nye boli­ger med særligt fokus på tilgæn­ge­lig­hed. Til trods for at projek­tet er tegnet i 2014, hvor der ikke var krav til at klima­op­ti­mere, har bebyg­gel­sen et CO2-aftryk på 4,5 kg CO2/m2/år. Det skyl­des især en kompakt bygnings­krop, et lavt energi­be­hov og fornufts­dre­vet fokus på de rette materialer.

Rådhuslunden 1 | Bjerg Arkitektur

Rådhuslunden 3 | Bjerg Arkitektur

Koncep­tet for Rådhus­lun­den er flek­sible boli­ger. Derfor skal en bolig den ene dag kunne skabe rammerne for en enlig og den næste dag være hjem for en fami­lie med to børn.
Som en af Rådhus­lun­dens bebo­ere har fortalt os, nyder hun at kunne skabe plads og eget værelse til hendes ’dele­dat­ter’, men uden at hun skal betale husleje for, at et helt rum skal stå ubrugt hen halv­de­len af året.

Rådhuslunden Smørum - Bjerg Arkitekter

Bebyg­gel­sen har et dyna­misk udtryk med de varie­rende frem­spring mellem boli­gerne. Med hori­son­tale træpa­ne­ler, varia­tion i faca­de­ele­men­ter og stramme linjer frem­står et spæn­dende og moderne udtryk. Ved det gamle rådhus er den bærende struk­tur med de klas­siske røde mursten og det markante beto­n­ele­ment bevaret.

Hele områ­det er anlagt med mindre bugtende stier og regn­vands­bede, som binder bebyg­gel­ser­nes fors­kel­lige mindre nærmil­jøer sammen, og samti­dig kæder det sammen med den omkring­lig­gende by.

Modul­byg­geri

Rådhuslunden 6 | Bjerg Arkitektur

Rådhus­lun­den er opført som modul­byg­geri i ’rumstore’ modu­ler. Bygge­riet er sammen­sat af tre fors­kel­lige “bygge­klod­ser” – alle med samme stør­relse. Som med bygge­klod­ser har vi helt bevidst ønsket at frem­hæve det modu­lære. På den måde har hele bygge­riet fået et legende og afveks­lende udtryk. De enkelte ”bygge­klod­ser” stab­les og forsky­des for at skabe afveks­lende mellem­rum og private tagterrasser. 

Med de samme modu­ler stræk­ker Rådhus­lun­den sig over fors­kel­lige boli­ger: Fra kompakte 38 m² lejlig­he­der til rumlige fami­lie­bo­li­ger på 115 m².
Modul­byg­geri har mange posi­tive effek­ter – bl.a.  effek­tiv opfø­relse da modu­lerne bygges under tørre og lune forhold på en fabrik.

Rådhuslunden 8 | Bjerg Arkitektur

INDBYG­GET FLEKSIBILITET 

Carsten Wraae Jensen

”På tegne­stuen er vi meget opta­get af at bygge med øje for at imøde­komme fors­kel­lige og varie­rende behov nu og i frem­ti­den. I en stor del af lejlig­he­derne giver folde­vægge og et rummøbel f.eks. ekstra flek­si­bi­li­tet. På den måde kan boli­gerne nemt gå fra at have ét til tre rum”

Cars­ten Wraae, arkitekt

Rådhuslunden 11 | Bjerg Arkitektur
Rådhuslunden 13 | Bjerg Arkitektur
Før
Rådhuslunden 15 | Bjerg Arkitektur
Efter
Rådhuslunden 17 | Bjerg Arkitektur

BEBYG­GEL­SENS BÆRE­DYG­TIGE MEKANISME

Mekanismen for bebyggelsen er tænkt som et “selvforsynende” system, hvor man udnytter naturens gratis ressourcer som solens stråler og regnvand. Boligernes behov for tilført varme er reduceret til et minimum pga. et kompakt design, kuldebrosfrie konstruktioner og en velisoleret klimaskærm.

Rådhuslunden 19 | Bjerg Arkitektur