Hjør­ring Gymnasium

SUNDT LÆRINGSMILJØ

Hvornår: 

2012-2019

Hvor:

Skolevangen. Hjørring

Areal:

3000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Som arkitekter følger et stort ansvar, når vi designer skoler. De fysiske rammer for undervisning er nemlig afgørende for elevers læring og trivsel. Og det ansvar tager vi seriøst – som ved renovering, ombygning og tilbygning af Hjørring Gymnasium.

Fra 2012 har BJERG over flere etaper været totalrådgiver på projektet. Målet har hele tiden været en modernisering og energioptimering af skolens bygninger. Om- og tilbygningerne er opført efter passivhusstandard.

Gennem hele projektet har der været en tæt brugerinddragelse med involvering af både lærer, administrativt personale og elever. Brugergruppen præsenterede deres ønsker og behov ved  gennemgang af bygningen og herefter udarbejdede tegnestuen ide- og skitseoplæg, med efterfølgende tilretning efter brugergruppens ønsker og behov.

Hjørring Gymnasium 1 | Bjerg Arkitektur

Renove­ring, ombyg­ning og tilbyg­ning af Hjør­ring Gymna­sium indebar:

 • Ny præsen­ta­bel hove­d­ind­gang og foyerområde.
 • Nye loka­ler til de krea­tive fag som musik­lo­ka­ler og dramalokale.
 • Et nyt stort auditorium.
 • Multi­me­di­e­la­bo­ra­to­rium.
 • Festsal.
 • Renove­rede idræts­sale og omklædningsfaciliteter.
Hjørring Gymnasium 3 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 5 | Bjerg Arkitektur

EN SKOLE MED ET MEGET LAVT ENER­GIBE­HOV OG MODERNE UDTRYK

Både renove­ring og tilbyg­nin­ger er desig­net med udgangs­punkt i prin­cip­perne fra passiv­hus­byg­geri, hvil­ket gør at gymna­siets
ener­gi­for­brug nedbrin­ges betrag­te­ligt. Det skyl­des bl.a. en veli­so­le­ret klima­skærm, træbe­klæd­ning og de store vindu­es­par­tier.
De smalle hori­son­tale træpa­nel­ler skaber et harmonisk og moderne udtryk, og glas­par­tier signa­le­rer åben­hed og synlig­gø­rer det daglige
liv på skolen.

Hjørring Gymnasium 7 | Bjerg Arkitektur

PLADS TIL LÆRING

Med forskel­lige tiltag har vi ved renove­ring og
ombyg­ning af Hjør­ring Gymna­sium skabt nuti­dige
opti­male under­vis­nings­ram­mer med et
sundt inde­klima. Det inde­bæ­rer bl.a.:

 • Store ener­gi­ef­fek­tive vindu­es­par­tier der giver masser af dags­lys og åbner bygnin­gen mod uderum.
 • Meka­nisk venti­la­tions­sy­stem der hele tiden sørger for frisk luft.
 • Høji­so­le­rede vægge der sikrer et godt indeklima.
 • Forskel­lige lærings­zo­ner hvor der er mulig­hed for at adskille støjende og mindre støjende aktiviteter.
 • Sunde og natur­lige mate­ri­a­ler – f.eks. linoleum og træ.
 • Åbne og lyse rum med god akustik.
Hjørring Gymnasium 9 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 11 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 13 | Bjerg Arkitektur

“Rammerne for under­vis­ning
er lige så vigtige som
kvali­te­ten af under­vis­ning.
Vi ser det som vores fornem­me­ste
opgave at udvikle
sunde lærings­mil­jøer,
hvor både elever og lærere
trives”

Mark Krebs, arkitekt 

Musiktilbygningen med ny hovedindgang, musik- og drama faciliteter, samt servicefaciliteter og auditorium mm. er blevet præmieret med Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2014. Begrundelsen lød:

“En vellykket tilbygning, som binder gymnasiets eksisterende bygninger fint sammen og danner en ny indbydende facade og velkomst. En sympatisk og harmonisk tilbygning, der er gennemarbejdet funktionelt og æstetisk. Tilbygningen fremtræder med god materialevirkning og med mange fine detaljer.”

Hjørring Gymnasium 15 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 17 | Bjerg Arkitektur

Hjørring Gymnasium 19 | Bjerg Arkitektur