Hjør­ring Gymnasium

SUNDT LÆRINGSMILJØ

Hvornår: 

2012-2019

Hvor:

Skolevangen. Hjørring

Areal:

3000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Som arki­tek­ter følger et stort ansvar, når vi desi­gner skoler. De fysi­ske rammer for unde­rvi­sning er nemlig afgørende for elevers læring og trivsel. Og det ansvar tager vi seri­øst – som ved reno­ve­ring, omby­gning og tilby­gning af Hjør­ring Gymnasium.

Fra 2012 har BJERG over flere etaper været total­råd­gi­ver på projek­tet. Målet har hele tiden været en moder­ni­se­ring og ener­giop­ti­me­ring af skolens bygnin­ger. Om- og tilby­gnin­gerne er opført efter passivhusstandard.

Gennem hele projek­tet har der været en tæt bruge­rind­dra­gelse med invo­lve­ring af både lærer, admi­ni­stra­tivt perso­nale og elever. Bruger­grup­pen præsen­te­rede deres ønsker og behov ved  gennem­gang af bygnin­gen og here­fter udar­bej­dede tegne­stuen ide- og skit­se­oplæg, med efter­føl­gende tilret­ning efter bruger­grup­pens ønsker og behov.

Hjørring Gymnasium 1 | Bjerg Arkitektur

Reno­ve­ring, omby­gning og tilby­gning af Hjør­ring Gymna­sium indebar:

 • Ny præsen­ta­bel hove­dind­gang og foyerområde.
 • Nye loka­ler til de kreative fag som musi­klo­ka­ler og dramalokale.
 • Et nyt stort auditorium.
 • Multi­me­die­la­bo­ra­to­rium.
 • Fest­sal.
 • Reno­ve­rede idræts­sale og omklædningsfaciliteter.
Hjørring Gymnasium 3 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 5 | Bjerg Arkitektur

EN SKOLE MED ET MEGET LAVT ENER­GI­BE­HOV OG MODERNE UDTRYK

Både reno­ve­ring og tilby­gnin­ger er desi­gnet med udgang­spunkt i prin­cip­perne fra passi­vhus­byg­geri, hvil­ket gør at gymna­siets
ener­gi­for­brug nedbrin­ges betrag­te­ligt. Det skyl­des bl.a. en veli­so­le­ret klima­skærm, træbe­klæd­ning og de store vindu­espar­tier.
De smalle hori­son­tale træpa­nel­ler skaber et harmo­nisk og moderne udtryk, og glaspar­tier signa­le­rer åben­hed og synlig­gører det daglige
liv på skolen.

Hjørring Gymnasium 7 | Bjerg Arkitektur

PLADS TIL LÆRING

Med forskel­lige tiltag har vi ved reno­ve­ring og
omby­gning af Hjør­ring Gymna­sium skabt nuti­dige
opti­male unde­rvi­sning­sram­mer med et
sundt inde­klima. Det inde­bærer bl.a.:

 • Store ener­gief­fek­tive vindu­espar­tier der giver masser af dagslys og åbner bygnin­gen mod uderum.
 • Meka­nisk venti­la­tions­sys­tem der hele tiden sørger for frisk luft.
 • Høji­so­le­rede vægge der sikrer et godt indeklima.
 • Forskel­lige læring­szo­ner hvor der er muli­ghed for at adskille støjende og mindre støjende aktiviteter.
 • Sunde og natur­lige mate­ria­ler – f.eks. lino­leum og træ.
 • Åbne og lyse rum med god akustik.
Hjørring Gymnasium 9 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 11 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 13 | Bjerg Arkitektur

“Rammerne for unde­rvi­sning
er lige så vigtige som
kvali­te­ten af unde­rvi­sning.
Vi ser det som vores fornem­me­ste
opgave at udvi­kle
sunde læring­smil­jøer,
hvor både elever og lærere
trives”

Mark Krebs, arkitekt 

Musiktilbygningen med ny hovedindgang, musik- og drama faciliteter, samt servicefaciliteter og auditorium mm. er blevet præmieret med Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2014. Begrundelsen lød:

“En vellykket tilbygning, som binder gymnasiets eksisterende bygninger fint sammen og danner en ny indbydende facade og velkomst. En sympatisk og harmonisk tilbygning, der er gennemarbejdet funktionelt og æstetisk. Tilbygningen fremtræder med god materialevirkning og med mange fine detaljer.”

Hjørring Gymnasium 15 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Gymnasium 17 | Bjerg Arkitektur

Hjørring Gymnasium 19 | Bjerg Arkitektur